Elon Musk มาประเทศไทย

Elon Musk มาประเทศไทย

Elon Musk ทวิตบอกว่า พึ่งกลับจากโถง 3

Elon Musk นำส่ง Mini Submarine เรียบร้อย
มันทำจากชิ้นส่วนจรวด Falcon ของ SpaceX
และถูกตั้งชื่อว่า Wild Boar หรือ หมูป่า

โดยเขาได้ทิ้ง Mini Submarine ไว้เผื่อได้ใช้ประโยชน์
และทิ้งท้ายว่า “ประเทศไทย สวยงามมาก”