Tag: รัฐชาติ

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 4 อินเดียคนละทวีป

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 4 อินเดียคนละทวีป

ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้
มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนว่า โลกทั้งหมดมีหน้าตาอย่างไร
บางคนบอกว่าโลกแบน
บางคนบอกว่าโลกกลม มีพื้นแผ่นดินเดียว แต่มีมหาสมุทรล้อมรอบอยู่

นี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์จะค้นพบว่า
ขอบฟ้าบนโลกนี้ มันสิ้นสุดที่ตรงไหน..