ทรัพย์สินของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรัพย์สินของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 ต.ค. 2018
ทรัพย์สินของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โดย ลงทุนแมน
รู้หรือไม่ว่า..
ที่ดิน ที่เป็นทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีขนาด 1,875,524.6 ตารางเมตร หรือประมาณ 1,172 ไร่ โดยมีอาณาเขต ตั้งแต่
ทิศเหนือฝั่งถนนพระรามที่ 1 จดทิศใต้ฝั่งถนนพระรามที่ 4
ทิศตะวันตกฝั่งถนนบรรทัดทอง จดทิศตะวันออกฝั่งถนนอังรีดูนังต์
เรียกได้ว่าบริเวณนี้เป็นไข่แดงของกรุงเทพมหานคร
ด้านบริเวณรอบข้างของพื้นที่นี้ก็คือ สีลม สาทร สยาม ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ
ถ้าให้พื้นที่บริเวณนี้มีราคาตารางวาละ 1 ล้านบาท
ที่น่าสนใจคือ แปลว่ามูลค่าที่ดินทั้งหมดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีมูลค่าประมาณ 469,000 ล้านบาท..
แต่ถ้าอ้างอิงกับตัวเลขการซื้อขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียง มูลค่าที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็น่าจะมีมูลค่ามากกว่าตัวเลขดังกล่าวอยู่พอสมควร
โดยพื้นที่เหล่านี้ถูกจัดสรร และแบ่งออกเป็น
พื้นที่เพื่อการศึกษา 945,264.4 ตารางเมตร หรือร้อยละ 50.4 ของพื้นที่ทั้งหมด
เช่น คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม และสถาบันศศินทร์
พื้นที่เพื่อการจัดหาผลประโยชน์ 592,665.8 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.6
เช่น จัตุรัสจามจุรี สยามสแควร์ MBK Center ตลาดสามย่าน สวนหลวงสแควร์ I’m Park I’m Chinatown และ โครงการใหม่ที่จะเปิดเร็วๆ นี้คือ SAMYAN MITRTOWN
และพื้นที่ส่วนราชการอื่น 337,594.4 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.0
เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
จากรายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงินที่มีการนำเสนอต่อสาธารณะปี 2558 ระบุว่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวม 70,608 ล้านบาทแบ่งออกเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน 21,117 ล้านบาทโดยมีสัดส่วนหลักคือ
เงินลงทุนชั่วคราว 12,175 ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,852 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 49,490 ล้านบาทโดยมีสัดส่วนหลักคือ
เงินลงทุนระยะยาว 24,603 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 21,053 ล้านบาท
(ที่ดิน อาจยังไม่ได้ถูกตีราคาให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน)
ในส่วนของหนี้สินรวม 11,108 ล้านบาทแบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน 3,722 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,386 ล้านบาท
และส่วนของทุน 59,500 ล้านบาท โดยเป็นรายได้เหนือรายจ่ายสะสมกว่า 47,819 ล้านบาท
ถ้าถามว่ารายได้ และ ค่าใช้จ่าย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร?
ในปี 2558 สัดส่วนรายได้ 3 อันดับแรกคิดเป็น 69.6% ของรายได้รวม ได้แก่
รายได้จากรัฐบาล 7,117 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน 4,950 ล้านบาท
รายได้จากการจัดการศึกษา 2,927 ล้านบาท
โดยรายได้รวมทั้งหมดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ 21,538 ล้านบาท
ในส่วนของค่าใช้จ่าย 3 อันดับแรกคิดเป็น 62.7% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5,499 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2,705 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2,357 ล้านบาท
โดยค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ 16,857 ล้านบาท
ทั้งหมดนี้หากนำรายได้รวมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคิดเป็น รายได้เหนือรายจ่ายประมาณ 4,680 ล้านบาท
ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่คู่คนไทยมากว่าร้อยปีแล้ว
วันแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 คณะ ได้แก่
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคณะ วิทยาลัย และสถาบันรวม 42 แห่ง มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 7,966 คน
โดยสัดส่วนหลักของบุคลากรจะอยู่ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย 1,229 คน คณะแพทย์ศาสตร์ 948 คน และคณะวิทยาศาสตร์ 736 คน
จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 จำนวนนิสิตในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมากถึง 36,161 คน
แบ่งออกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 24,975 คน ปริญญาโท 7,868 คน ปริญญาเอก 2,434 คน และที่เหลือคือนิสิตระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และ เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่ถูกจัดอยู่ใน 50 อันดับแรกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถูกจัดอันดับโดยบริษัทจัดทำสถิติทางการศึกษา Quacquarelli Symonds
เป็นที่น่าสนใจว่าก้าวต่อไปมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยแห่งนี้จะเป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษา และ การพัฒนาที่ดินที่มีมูลค่ามหาศาลของมหาวิทยาลัย..
----------------------
ติดตามเรื่องน่ารู้อื่นๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน "blockdit" โหลดได้ที่ blockdit.com
ความคิดดีๆ เกิดขึ้นที่บล็อกดิต..
.
หนังสือลงทุนแมนไว้อ่านยามว่าง เล่ม 1.0-6.0 ซื้อได้ที่ลิงก์นี้ lazada.co.th/shop/longtunman
.
อินสตาแกรม ไว้ดูภาพสวยๆ instagram.com/longtunman
.
ทวิตเตอร์กระชับฉับไว twitter.com/longtunman
.
ไลน์ส่งข้อความตรงวันละครั้ง line.me/R/ti/p/%40longtunman
----------------------
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.