ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่เราจ่ายไปไหนบ้าง?

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่เราจ่ายไปไหนบ้าง?

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่เราจ่ายไปไหนบ้าง?
——-
– ทั้งนี้นอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว รัฐบาลยังมีรายได้จากภาษีอื่นๆอีก เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ

– ส่วนอื่นๆ ในรูปนี้ประกอบด้วย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงแรงงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานของศาล
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สภากาชาดไทย
หน่วยงานของรัฐสภา
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี