THE STANDARD x ลงทุนแมน: Huawei

THE STANDARD x ลงทุนแมน: Huawei

10 ปีที่แล้ว ถ้าถามว่ารู้จัก HUAWEI ไหม?
หลายคนคงส่ายหน้า
แต่ถ้าถามใหม่ในวันนี้
HUAWEI อาจอยู่อันดับต้นๆ ของใครหลายคน