มาดู เปรียบเทียบส่งออก ไทย VS เวียดนาม

มาดู เปรียบเทียบส่งออก ไทย VS เวียดนาม

เปรียบเทียบส่งออก ไทย VS เวียดนาม 10 อันดับแรก ปี 2561

<เพิ่มเติม> ข้อมูลจาก CIA ปี 2018 ประเทศไทยส่งออกรวม 7.7 ล้านล้านบาท และประเทศเวียดนามส่งออกรวม 8.5 ล้านล้านบาท (USDTHB = 30.89)