โอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ กับหุ้นกู้ TPIPL

โอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ กับหุ้นกู้ TPIPL

10 ม.ค. 2020
ผู้สนับสนุน..
โอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ กับหุ้นกู้ TPIPL
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ประกาศเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยตัวหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี
TPIPL ทำธุรกิจอะไรบ้าง? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
TPIPL ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
ปัจจุบัน TPIPL ได้ต่อยอดขยายธุรกิจ และกระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง: ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์, ปูนสำเร็จรูป, ปูนเม็ด, กระเบื้องคอนกรีต, คอนกรีตผสมเสร็จ, ไฟเบอร์ซีเมนต์, อิฐมวลเบา และสี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี: ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก LDPE / EVA, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, Solar Film, สารแอมโมเนียและกรดไนตริก กาวน้ำ และกาวผง
อุตสาหกรรมพลังงาน: ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF), สถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และสำรวจปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมการเกษตรและอื่น ๆ เช่น ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และบริการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
โดยผลประกอบการ 9 เดือนแรก ตามงบการเงินรวมของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 รายได้ 27,109 ล้านบาท กำไร 772 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 29,190 ล้านบาท กำไร 2,126 ล้านบาท
จากตัวเลขรายได้และกำไร เติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.7% และ 175.4% ตามลำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การลงทุนในระบบสายพานลำเลียงวัตถุดิบ ระบบป้อนเชื้อเพลิง และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น
ซึ่ง TPIPL คาดการณ์ว่ารายได้ทั้งหมดของปี 2562 จะแตะที่ระดับ 39,000 ล้านบาท จากจำนวน 37,315 ล้านบาทในปี 2561
แล้วแนวโน้มธุรกิจในอนาคตของ TPIPL เป็นอย่างไร ?
TPIPL มองว่าธุรกิจยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจปูนซีเมนต์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จากนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบรางที่ชัดเจนของภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น โครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสีต่าง ๆ โครงการขยายท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตะพุด โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการขยายถนนมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-โคราช ซึ่งส่งผลให้ภาคเอกชนหันมาสนใจขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ภาคเอกชนเองได้มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ เช่น โครงการวัน แบงค็อก และโครงการแบงค็อกมอลล์
สำหรับในส่วนของธุรกิจพลังงาน กลุ่ม TPIPL ก็มีความพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการตามนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะในจังหวัดสงขลาและนครราชสีมา รวมถึงมีการลงทุนติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำเพิ่มเติม ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น
ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้จึงแสดงให้เห็นว่า TPIPL มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ TPIPL
หุ้นกู้ TPIPL ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Positive” หรือ “บวก” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนในวันที่ 13-15 มกราคม 2563 และระบุวันที่ออกหุ้นกู้ คือ 16 มกราคม 2563
โดยตัวหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี และให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี
หุ้นกู้ TPIPL มีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 16 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของแต่ละปี ตลอดอายุหุ้นกู้ 3 ปี
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=280363
คำเตือน
1. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขายและ ไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ย (กรณีบริษัทไม่ได้แจ้งเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้) หรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้ อื่นของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ (credit rating) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ หรือผู้ออกหุ้นกู้แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.