โครงสร้างรายได้ของ Nike มาจากอะไรบ้าง?

โครงสร้างรายได้ของ Nike มาจากอะไรบ้าง?

11 ม.ค. 2020
11 ม.ค. 2020