กรุงไทยคุณธรรม นวัตกรรมเพื่อความโปร่งใส – เพิ่มประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน

กรุงไทยคุณธรรม นวัตกรรมเพื่อความโปร่งใส – เพิ่มประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน

23 ม.ค. 2020
ผู้สนับสนุน..
กรุงไทยคุณธรรม นวัตกรรมเพื่อความโปร่งใส – เพิ่มประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน
ธนาคารกรุงไทยชูผลงานนวัตกรรมจากพนักงาน สร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พร้อมเดินหน้ากรุงไทยคุณธรรมปี 2563 ให้พนักงานมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “การระเบิดจากข้างใน” โดยมีโครงการ Compliance Champion season 2 และโครงการหนึ่งหน่วยงาน หนึ่งแผนความยั่งยืน เป็นโครงการหลัก
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการ “กรุงไทยคุณธรรม” ตั้งแต่ในช่วงปี 2561 – 2562 ที่ผ่านมาว่า ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย
โดยพนักงานกรุงไทยจากทั่วประเทศได้เสนอโครงการเข้าประกวด ตามนโยบายที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงาน เพื่อเป็นการระเบิดจากข้างในผ่านโครงการที่คิดค้นขึ้นมา
จนทำให้ธนาคารกรุงไทยมีระบบงานใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความโปร่งใส ช่วยป้องกันการทุจริต และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับ โดยมีทั้ง “โครงการ Compliance Champion season 1” และโครงการ “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งแผนความยั่งยืน”
ทั้งนี้ โครงการ Compliance Champion season 1 ภายใต้ “กรุงไทยคุณธรรม” มีโครงการที่ได้รับรางวัลรวม 10 โครงการ และมีหลายโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ทั้งประชาชน ประเทศชาติ และวงการธนาคาร อาทิ
โครงการ Smart Juristic Open Account ที่จะมีกลไกในการตรวจสอบและป้องกันเรื่องการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแอบอ้างประชาชนผู้บริสุทธิ์ในการเปิดบัญชี
หรือโครงการ Know My Customer ที่มุ่งเน้นการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าที่มาทำธุรกรรมที่สาขา โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความปลอดภัยด้านข้อมูล สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความถูกต้องในการทำธุรกรรม และป้องกันการโจรกรรมและการปลอมแปลงตัวตนที่เสี่ยงให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและธนาคาร
“ในปี 2563 ธนาคารจะเดินหน้าโครงการกรุงไทยคุณธรรม ประกอบด้วย โครงการ Compliance Champion season 2 และโครงการ หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งแผนความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อให้พนักงานกรุงไทยมีส่วนร่วมในการคิดค้นและยกระดับประสิทธิภาพ การบริการ ควบคู่ไปกับความโปร่งใส” นายผยงกล่าว
ด้านนายสุจิพงษ์ ผดุงทรัพย์ พนักงานธนาคารกรุงไทย ตัวแทนของทีม Smart Juristic Open Account หนึ่งในทีมรองชนะเลิศโครงการ Compliance Champion season 1 กล่าวถึงนวัตกรรมการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล ว่าจากเดิมที่ต้องใช้เอกสารลงนามจำนวนมาก รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นต่างๆ เปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบในการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลลูกค้า ในเรื่องของผู้ถือหุ้น และผู้มีอำนาจลงนามต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การเปิดบัญชีนิติบุคคลปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว
ทางด้านนายธรรมนูญ ประสิทธิ์ พนักงานธนาคารกรุงไทยและหัวหน้าทีม One Mc หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Compliance Champion season 2 กล่าวถึงระบบจัดการเอกสารการทำธุรกรรม ซึ่งเดิมค่อนข้างกระจัดกระจายและมีจำนวนมาก ทำให้ธนาคารต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารทำธุรกรรมแต่ละประเภท แต่ระบบใหม่จะนำมาใช้จัดการกับข้อมูลหลัก เช่น เงินฝาก กองทุน ประกัน เป็นต้น และระบบใหม่นี้จะช่วยให้ข้อมูล ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในระบบตั้งแต่ขั้นตอนแรก เป็นไปตามหลัก market conduct เพื่อช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน
นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Smart Cash & Covenant Control ซึ่งเป็นระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการใช้วงเงินสินเชื่อ และติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สามารถป้องกันการทุจริต ความผิดพลาด ละเลย เพื่อช่วยดูแลผลประโยชน์ให้ลูกค้าของธนาคาร เป็นต้น
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.