[UPDATE] วันนี้ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย เดินทางจากอิตาลี 2 ราย อิหร่าน 2 ราย

[UPDATE] วันนี้ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย เดินทางจากอิตาลี 2 ราย อิหร่าน 2 ราย

5 มี.ค. 2020
[UPDATE] วันนี้ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย เดินทางจากอิตาลี 2 ราย อิหร่าน 2 ราย
-เป็นชาวอิตาลีเดินทางมาไทย 1 คน
-เป็นชาวไทยเดินทางกลับจากอิตาลี 1 คน
-เป็นชาวจีนเดินทางมาจากอิหร่าน 1 คน
-เป็นชาวไทยเดินทางกลับจากอิหร่าน 1 คน
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.