[UPDATE] พบผู้ป่วยในไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย

[UPDATE] พบผู้ป่วยในไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย

11 มี.ค. 2020
[UPDATE] พบผู้ป่วยในไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย
แบ่งเป็น คนไทย 5 คน และชาวต่างชาติ 1 คน
- 2 คน เป็นพนักงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- 1 คน เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
- 1 คน เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น
- 1 คน เป็นพนักงานบริษัท
และอีก 1 คน เป็นคนสิงคโปร์ที่เป็นเจ้าของกิจการในกรุงเทพฯ
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.