บริบทใหม่ของการลงทุนกับธีมแห่งอนาคตกับการเติบโตในอุตสาหกรรม Health Care

บริบทใหม่ของการลงทุนกับธีมแห่งอนาคตกับการเติบโตในอุตสาหกรรม Health Care

25 มิ.ย. 2020
Asset Plus x ลงทุนแมน
บริบทใหม่ของการลงทุนกับธีมแห่งอนาคตกับการเติบโตในอุตสาหกรรม Health Care
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.assetfund.co.th/ASP-IHEALTH_AD.html
สนใจผลิตภัณฑ์ คลิก https://www.assetfund.co.th/lead/
คำเตือน:
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.