มาดูงบของ AEONTS หุ้นสถาบันการเงินไทยตัวแรก ที่ประกาศงบครอบคลุมช่วงล็อกดาวน์

มาดูงบของ AEONTS หุ้นสถาบันการเงินไทยตัวแรก ที่ประกาศงบครอบคลุมช่วงล็อกดาวน์

7 ก.ค. 2020
มาดูงบของ AEONTS หุ้นสถาบันการเงินไทยตัวแรก ที่ประกาศงบครอบคลุมช่วงล็อกดาวน์
ในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2563 (มีนาคม ถึง พฤษภาคม) AEONTS ที่เป็นบริษัทที่มีรายได้จากบัตรเครดิต การให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อ มีกําไรจากการดําเนินงานรวม 607 ล้านบาท ลดลง 664 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 จากปีก่อน
โดยมีกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 530 ล้านบาท ลดลง 456 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 จากปีก่อน
บริษัทชี้แจงเหตุผลว่า กําไรสุทธิที่ลดลงเป็นผลจากผลกระทบจากการปิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การปิดห้างสรรพสินค้าและระงับการเดินทางช่วงตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมในการใช้จ่ายผ่านบัตรลดลง อีกทั้งเป็นผลจากการตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีใหม่
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.