ASP-EVOCHINA โอกาสลงทุนในบริษัทจีนที่กำลังมาแรง

ASP-EVOCHINA โอกาสลงทุนในบริษัทจีนที่กำลังมาแรง

3 ส.ค. 2020
Asset Plus X ลงทุนแมน
ASP-EVOCHINA โอกาสลงทุนในบริษัทจีนที่กำลังมาแรง
สนใจผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.assetfund.co.th/adv/fund/ASP-EVOCHINA
คำเตือน:
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.