[BREAKING] อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีคลัง คนใหม่

[BREAKING] อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีคลัง คนใหม่

5 ต.ค. 2020
[BREAKING] อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีคลัง คนใหม่
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา
ได้มีการประกาศแต่งตั้ง นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ แทนนาย ปรีดี ดาวฉาย ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ด้วยปัญหาสุขภาพ
โดย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ จบการศึกษาจาก
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาลัยวิลเลียม ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน
- พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 9 ชช.
- พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยเลขาธิการ สศช.
- พ.ศ. 2546 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
- พ.ศ. 2547 รองเลขาธิการ สศช.
- พ.ศ. 2553 เลขาธิการ สศช.
- พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.