ด่วน! ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ห้ามผู้ประกอบธุรกิจคริปโท เอาทรัพย์สินลูกค้า ไปหาผลประโยชน์

ด่วน! ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ห้ามผู้ประกอบธุรกิจคริปโท เอาทรัพย์สินลูกค้า ไปหาผลประโยชน์

25 ส.ค. 2021
ด่วน! ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ห้ามผู้ประกอบธุรกิจคริปโท เอาทรัพย์สินลูกค้า ไปหาผลประโยชน์
ซึ่งหมายความว่าเรื่องนี้จะกระทบโดยตรงกับผู้ให้บริการที่มีการให้ลูกค้าล็อกเหรียญคริปโท และหลังจากนั้นผู้ให้บริการนั้นจะนำเหรียญนั้นไปหาประโยชน์เพื่อให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากแพลตฟอร์ม DeFi ต่าง ๆ แลกกับการที่ผู้ล็อกเหรียญจะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งถ้าเรื่องดังกล่าวถูกบังคับใช้ก็จะทำให้ผู้บริการทำในรูปแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไป.. แต่สำหรับบุคคลรายย่อยที่นำทรัพย์สินของตัวเองไปหาประโยชน์ในแพลตฟอร์ม DeFi ลงทุนแมนยังไม่เจอข้อมูลว่า ก.ล.ต. จะกำกับดูแลส่วนนี้หรือไม่
โดยในวันนี้ วันที่ 25 ส.ค. 2564 ก.ล.ต. ได้ประกาศเรื่องเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาเงิน และการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปจัดหาประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อยกระดับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
โดย ก.ล.ต. มีนโยบายที่จะยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ)
และเพื่อให้ทรัพย์สินของผู้ซื้อขาย ที่เก็บรักษาไว้กับผู้ประกอบธุรกิจมีความถูกต้อง ครบถ้วน
ก.ล.ต. จึงเสนอหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ ดังนี้
1) การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเงิน
โดยการดำเนินการถอนหรือโอนเงินในบัญชีที่เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ให้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจอนุมัติ, หลักการมอบอำนาจลงนามแบบหลายบุคคล (multi-sign) และหลักการตรวจสอบถ่วงดุล ทำนองเดียวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล
2) การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล
ต้องไม่นำทรัพย์สินของลูกค้ารายหนึ่ง ไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลอื่นใด
รวมทั้งต้องมีการสอบทานทรัพย์สินลูกค้า เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทุกวันทำการ
3) การนำทรัพย์สินของลูกค้าไปจัดหาประโยชน์
ห้ามนำเงินของลูกค้าไปหาดอกผล ด้วยวิธีการอื่นนอกจากฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์
แต่สามารถตกลงกับลูกค้า เพื่อกำหนดอัตราดอกผลที่จ่ายให้แก่ลูกค้าได้ โดยต้องไม่เกินอัตราที่ได้รับจริงจากธนาคารพาณิชย์
ส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ห้ามนำไปหาดอกผล ซึ่งรวมถึงการให้บุคคลอื่นยืม
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 ตาม Link ข้างล่างนี้ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jinVCm0pq0WkRsDTZMWxiyr1IhgiDBVLpXT8-uM7TclUNTk2UU1MWFgwMzVKQ0kwTlNQQU1JN09RWC4u
© 2022 Longtunman. All rights reserved.