UPDATE: หุ้นเพิ่มทุน MAKRO เข้าซื้อขายวันแรก ราคาหุ้น -5%

UPDATE: หุ้นเพิ่มทุน MAKRO เข้าซื้อขายวันแรก ราคาหุ้น -5%

24 ธ.ค. 2021
โดยก่อนหน้านี้ MAKRO ได้มีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 910 ล้านหุ้น
ผลปรากฏว่ามีผู้จองซื้อ 770 ล้านหุ้น และมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ 140 ล้านหุ้น
โดยราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน MAKRO อยู่ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น
ซึ่งในวันนี้ที่เป็นวันแรกที่หุ้นเพิ่มทุนเข้าตลาด ราคาหุ้น MAKRO ได้ต่ำกว่าราคาจองซื้อ โดยล่าสุดอยู่ที่ 42.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น -2.3% จากราคาหุ้นเพิ่มทุน และ -5.0% จากราคาเมื่อวานนี้..
© 2021 Longtunman. All rights reserved.