รู้จัก ‘CIVIL’ Construction Tech Company ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกว่า 1,000 โครงการ

รู้จัก ‘CIVIL’ Construction Tech Company ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกว่า 1,000 โครงการ

12 ม.ค. 2022
CIVIL x ลงทุนแมน
เร็ว ๆ นี้ กำลังจะมีบริษัทในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือ ‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL ผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างครบวงจร
พูดชื่อบริษัท หลายคนคงต้องเคยได้ยินชื่อ
เพราะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการความร่วมมือของรัฐบาลไทย-จีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
ทำให้ CIVIL เป็นหุ้นน้องใหม่ที่อยู่ในโฟกัสของนักลงทุน
เรื่องราวของบริษัทนี้น่าสนใจอย่างไร เพราะอะไรจึงสามารถคว้างานพัฒนาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศมาแล้วกว่า 1,000 โครงการ ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
CIVIL ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 โดยบริษัทฯ พัฒนาโครงการก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ
ครอบคลุมตั้งแต่งานทาง งานรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน
เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
ไม่เพียงพัฒนาโครงการก่อสร้าง แต่ CIVIL ยังโดดเด่นด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในทุกกระบวนการ
ทั้งเทคโนโลยีในการดำเนินงาน (Back Office) ที่ใช้ควบคุม วิเคราะห์ วางแผน และบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนเทคโนโลยีในการก่อสร้าง วิธีการใหม่ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย
เพื่อบริหารโครงการตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้ช่วยลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้าง
และ CIVIL ยังนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนวัสดุที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ และจำหน่ายให้แก่พันธมิตรคู่ค้า
โดยอีกหนึ่งไฮไลต์ด้านเทคโนโลยีของ CIVIL คือ การมีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและข้อมูล
ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ Economy of Speed
จนเรียกได้ว่าเป็น Construction Tech Company ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ
ปัจจุบัน CIVIL ประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 95% ของรายได้รวม
2. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดย CIVIL มีแหล่งเหมืองหินปูนและโรงงานวัสดุก่อสร้างรวม 11 แห่ง
3. ธุรกิจให้บริการอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าเครื่องมือเครื่องจักร
โดย CIVIL มีการเข้ารับงานก่อสร้าง ทั้งในรูปแบบการประกวดราคา และรับช่วงงานจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชนรายอื่น
โดยมีสัญญาก่อสร้างโครงการใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มูลค่าสูงถึง 8,000 ล้านบาท
มีโครงการที่รอส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมถึงโครงการที่เป็นได้เข้าทำสัญญาเพิ่มเติมหรือเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถึงเดือน ธ.ค. 64 ประมาณ 16,800 ล้านบาท
ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน
งานปรับปรุงท่าอากาศยานในภูมิภาคต่าง ๆ ไปจนถึงงานด้านสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด
CIVIL ทำธุรกิจภายใต้แนวคิด Civilizing a better way of life for all
และให้ความสำคัญกับ ESG เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
โดยมีวิชั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
โดยจะส่งมอบและรักษาไว้ซึ่งผลงาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพี่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้ CIVIL ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
คือการมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา เน้นบริหารงานแบบยืดหยุ่น (Resilience) และคล่องตัว (Agility) และการเป็นเจ้าของโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง ซึ่งทำให้บริษัทฯ บริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดี
ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดังนี้
ปี 2562
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,950 ล้านบาท
ปี 2563
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 3,752 ล้านบาท
9 เดือน ปี 2563
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,719 ล้านบาท
9 เดือน ปี 2564
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 3,532 ล้านบาท
หลังจากนี้ ด้วยนโยบายของรัฐที่ยังเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของอาเซียน
ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3
โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก เฟส 1 และการเปิดประมูล Mega Project ใหม่ ๆ
โดยคาดว่างบประมาณลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะเพิ่มขึ้นกว่า 6-7%
จุดนี้เอง ที่เป็นโอกาสสำคัญของอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย
รวมถึง CIVIL ที่จะทำหน้าที่ “ผู้สร้าง” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคม
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
References
-แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
-Press Release CIVIL
© 2022 Longtunman. All rights reserved.