กรุงไทย เสนอขายตราสารด้อยสิทธิ สำหรับนักลงทุนสถาบัน อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.25% จ่ายทุก ๆ 3 เดือน

กรุงไทย เสนอขายตราสารด้อยสิทธิ สำหรับนักลงทุนสถาบัน อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.25% จ่ายทุก ๆ 3 เดือน

7 เม.ย. 2022
กรุงไทย เสนอขายตราสารด้อยสิทธิ สำหรับนักลงทุนสถาบัน
อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.25% จ่ายทุก ๆ 3 เดือน
กรุงไทย x ลงทุนแมน
หนึ่งในหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจธนาคารที่ไม่แพ้ผลประกอบการเลย
ก็คือความแข็งแกร่งของเงินกองทุน ที่ใช้ชี้วัดเสถียรภาพการดำเนินงานของบริษัท
ธนาคารกรุงไทยก็ได้เตรียมขายตราสารด้อยสิทธิ เพื่อใช้เป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ให้อัตราดอกเบี้ยที่ 3.25% และมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน รวมระยะเวลาตราสารทั้งสิ้น 10 ปี
แบ่งออกเป็น
- ตราสารด้อยสิทธิ 15,000 ล้านบาท
- ตราสารด้อยสิทธิสำรอง 5,000 ล้านบาท
รวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยตราสารด้อยสิทธิของธนาคารกรุงไทย มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร
และเป็นตราสาร เสนอขายสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน
สำหรับนักลงทุนรายใหญ่นั้น
สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
เพิ่มทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ในขณะที่ผู้ลงทุนสถาบัน
สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
เพิ่มทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทได้ให้เหตุผลว่าจะนำเงินที่ได้ไปเสริมความแข็งแกร่งของกองทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงเพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และการขยายตัวของธุรกิจ
สำหรับตราสารด้อยสิทธิของธนาคารกรุงไทย จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ซึ่งมีข้อกำหนดให้ สามารถตัดเป็นหนี้สูญทั้งเต็มจำนวน หรือบางส่วนได้
แล้วภาพรวมของธนาคารกรุงไทยตอนนี้ เป็นอย่างไร ?
หากเรามาดู ผลประกอบการบริษัท ปี 2564
รายได้ 140,309 ล้านบาท
กำไร 21,588 ล้านบาท
ในขณะที่หากเรามาดูฐานะทางการเงิน ในปีเดียวกัน
สินทรัพย์รวม 3,556,744 ล้านบาท
หนี้สินรวม 3,182,633 ล้านบาท
โดยธนาคารกรุงไทย มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ 19.88% ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ในส่วนของธนาคารกรุงไทยเอง ก็ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “AAA(tha)” แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร “AA(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
สำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบันที่สนใจ ที่กำลังมองหาตราสาร ที่ให้อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมาจากธุรกิจธนาคารที่มั่นคง ตราสารด้อยสิทธิของกรุงไทย จะมีการเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 7- 8 และ 11 เมษายน นี้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวน
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th
© 2022 Longtunman. All rights reserved.