ประกันสุขภาพคืออะไร ?

ประกันสุขภาพคืออะไร ?

26 เม.ย. 2022
[ประเด็นสำคัญ] ประกันสุขภาพ เป็นประกันให้ความคุ้มครอง สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งโดยปกติแล้วจะแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ 1. ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ที่เราเป็นคนจัดการเอง 2. ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ประกันจากองค์กรนายจ้าง
ประกันสุขภาพ คือประกันที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แก่ผู้เอาประกัน
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยได้ออกเป็น 2 กรมธรรม์
1. ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เป็นประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกันเฉพาะคนเดียวรายเดียว สามารถเลือกรูปแบบความคุ้มครองได้ตามต้องการ
2. ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม เป็นประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกัน 2 คนขึ้นไป โดยบริษัทหรือองค์กรทำเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานและสมาชิก
โดยเรา สามารถแบ่งประเภทประกันสุขภาพ ตามความคุ้มครองได้ดังนี้
1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ป่วยที่ได้รับคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่ถึงกับต้องนอนพักรักษาตัว เช่น ค่าตรวจ ค่าวัคซีน ค่ายา
3. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง เป็นประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคร้ายแรงโดยเฉพาะ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการรักษา ระยะเวลาที่ยาวนาน และค่าใช้จ่ายสูง
4. ประกันอุบัติเหตุ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย จนถึงเสียชีวิต ซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากอาการรุนแรง
5. ประกันชดเชยรายได้ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองรายได้ของผู้เอาประกันที่ไม่สามารถทำงานได้ ระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
© 2021 Longtunman. All rights reserved.