ด่วน ก.ล.ต. ให้ผู้ออก เหรียญพร้อมใช้ ต้องทำผ่าน ICO Portal เท่านั้น กระทบ KUB, JFIN ด้วย

ด่วน ก.ล.ต. ให้ผู้ออก เหรียญพร้อมใช้ ต้องทำผ่าน ICO Portal เท่านั้น กระทบ KUB, JFIN ด้วย

31 พ.ค. 2022
ด่วน ก.ล.ต. ให้ผู้ออก เหรียญพร้อมใช้ ต้องทำผ่าน ICO Portal เท่านั้น กระทบ KUB, JFIN ด้วย
หลังจากการประชุมไม่กี่เดือนก่อน ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้” ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าว
โดยได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการหารือร่วมกับทุกฝ่าย ได้แก่
- ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
- สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งนำไปสู่การจัดทำหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้” ซึ่งเหรียญประเภทนี้ ก็ตัวอย่างเช่น KUB coin, JFIN coin โดยแบ่งรายละเอียดสำคัญเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. ผู้ออกเสนอขายที่ต้องการนำ “utility token พร้อมใช้” เข้าจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องได้รับอนุญาตให้ออกเสนอขายจาก ก.ล.ต. และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือ ICO Portal
โดยการขออนุญาตเสนอขายมี 2 ช่องทาง คือ
- Fast Track สำหรับ “utility token พร้อมใช้” ที่มีลักษณะตามที่กำหนด จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ
- Normal Track สำหรับ “utility token พร้อมใช้” อื่น ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของแบบ Fast Track
ทั้งนี้ “utility token พร้อมใช้” จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการชำระราคาค่าสินค้าและบริการ
2. สำหรับ “utility token พร้อมใช้” ที่ผู้ออกเสนอขายไม่ประสงค์นำเข้าจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายฯ แต่ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับยกเว้นการขออนุญาตเสนอขาย จะต้องมาขออนุญาตเสนอขายจาก ก.ล.ต. และต้องเสนอขายผ่าน ICO Portal ด้วย
3. การกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ “utility token พร้อมใช้” ในตลาดแรก และเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม
โดยให้ผู้ออกเสนอขายเปิดเผยข้อมูลก่อนการเสนอขาย และภายหลังการเสนอขายตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล เช่น สิทธิของผู้ถือ แผนธุรกิจของโครงการ ผลตอบแทน วิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ สัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือสิทธิของผู้ถืออย่างมีนัยสำคัญ และข้อมูลที่อาจกระทบต่อราคา
นอกจากนี้ ในกรณีที่โครงการเปิดให้มีการนำโทเคนดิจิทัลไปวางหรือสเตกกิ้งได้ ผู้ออกเสนอขายต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของผลตอบแทนที่ผู้ถือจะได้รับอย่างชัดเจน
4. การกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรและเงื่อนไขการถือ “utility token พร้อมใช้” ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการกระทำอันไม่เป็นธรรม
โดยมิให้ผู้ออกเสนอขายถือ “utility token พร้อมใช้” หรือจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกินกว่าอัตราส่วนที่กำหนด
รวมถึงมิให้ผู้ออกเสนอขายและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขายหรือกระจาย “utility token พร้อมใช้” แก่บุคคลอื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายฯ ได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การซื้อขาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขาย
ให้มีความเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยง เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อขาย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการกระทำอันไม่เป็นธรรม
6. สำหรับ “utility token พร้อมใช้” ที่มีการออกเสนอขายก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายฯ และโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายฯ ที่กำหนดไว้ด้วย
ซึ่งข้อสุดท้าย เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเหรียญ KUB coin, JFIN coin เป็นเหรียญ “utility token พร้อมใช้” ที่ได้ออกก่อนและนำไปจดทะเบียนซื้อขายแล้ว ซึ่งต้องติดตามกันว่าเหรียญเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้อย่างไร..
╔═══════════╗
หนังสือ BRANDING THE NATION หนังสือที่เล่าถึงการสร้างแบรนด์ของแต่ละประเทศที่ทำให้ แต่ละประเทศเป็นแบบทุกวันนี้
เช่น ทำไมเยอรมนีเป็นประเทศแห่งรถยนต์ ทำไมฝรั่งเศสเป็นประเทศแห่งแบรนด์หรู
สั่งซื้อเลยที่
Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i3719091419.html
Shopee : https://shopee.co.th/ลงทุนแมน-หนังสือ-BRANDING-THE-NATION-สร้างแบรนด์-แทนประเทศ-i.116732911.17558974952
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงท-นแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
Reference
-https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9448&NewsNo=87&NewsYear=2565&Lang=TH
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.