หุ้นกู้ คืออะไร ?

หุ้นกู้ คืออะไร ?

10 มิ.ย. 2022
[ประเด็นสำคัญ] หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่มีผู้ออกคือบริษัทเอกชน
โดยมีจุดประสงค์คือ ต้องการกู้ยืมเงิน จากผู้ที่มาซื้อหุ้นกู้
และจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง โดยมีผู้ออกคือบริษัทเอกชน
ซึ่งมีจุดประสงค์คือ นำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นั้น ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น ลงทุนเพื่อขยายกิจการ, ซื้อเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงการผลิต
หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ การที่บริษัทออกหุ้นกู้
ก็คือการที่บริษัทต้องการ “ยืมเงิน” จากผู้ที่มาซื้อหุ้นกู้นั่นเอง
โดยหลังจากที่เราซื้อหุ้นกู้แล้ว
- เราจะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ของบริษัท
- ส่วนบริษัทก็จะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” ของเรา
และผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากการที่ให้บริษัทยืมเงิน
จะอยู่ในรูปของ ดอกเบี้ย
ซึ่งจะแตกต่างจากหุ้นสามัญ ตรงที่ผู้ถือครองจะมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนที่ถือ
และได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากกิจการ
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับจากหุ้นกู้
ก็จะขึ้นอยู่กับ 2 ข้อหลัก ๆ ด้วยกัน คือ
1. ระยะเวลาในการกู้ยืม
ยิ่งระยะเวลาในการกู้ยืมมาก อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งสูง
เพราะฉะนั้น หุ้นกู้ระยะยาวก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า หุ้นกู้ระยะสั้น
ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ที่มีกำหนดชำระภายใน 7 ปี ก็จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า หุ้นกู้ที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ปี
2. Credit Rating ของผู้ออกหุ้นกู้
โดยทั่วไปแล้วบริษัทที่มีเครดิตเรตติงสูง
หมายถึง บริษัทมีความน่าเชื่อถือมาก มีโอกาสในการผิดนัดชำระน้อย
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะอยู่ในระดับต่ำ
ในทางกลับกัน บริษัทที่มีเครดิตเรตติงที่ต่ำ
ก็จะหมายถึง บริษัทมีความน่าเชื่อถือน้อย โอกาสในการผิดนัดชำระก็จะมีมากกว่า
ดังนั้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ยอมแลกกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ก็จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ให้สูงตามไปด้วย
ซึ่งเครดิตเรตติง ก็จะไล่ไปตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำสุด ซึ่งก็คือ AAA
ไปจนถึงความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งก็คือระดับ D หรือระดับที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย เช่น
ประเภทของหุ้นกู้ที่ออกว่ามีข้อกำหนดสิทธิพิเศษ (Option) เพิ่มเติม หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่
ถึงตรงนี้ ก็พอสรุปได้ว่า “หุ้นกู้” คือตราสารที่ออกโดยบริษัทเอกชน
โดยมีจุดประสงค์ในการกู้ยืมเงิน ส่วนผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากการให้ยืมเงินก็คือ ดอกเบี้ย นั่นเอง..
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.