RISC เปิดตัวหนังสือ Sustainnovation นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

RISC เปิดตัวหนังสือ Sustainnovation นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

RISC เปิดตัวหนังสือ Sustainnovation นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
RISC x ลงทุนแมน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า
ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ สถิติการฆ่าตัวตาย อาชญากรรม ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเหยียดเชื้อชาติ จากการย้ายถิ่นฐาน ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
นี่จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวหนังสือ “Sustainnovation”
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ตลอดจนความหมายและความสำคัญของแนวคิดเรื่องความยั่งยืน
ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ คือ เป็นการแบ่งปันความรู้จากการวิจัย และตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
พร้อมเปิดมุมมองด้าน Sustainnovation โดย 10 กูรูจากสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและต่อยอดแนวคิดนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกสิ่งในอนาคต
โดยไม่เพียงมุ่งตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือการออกแบบที่สวยงามเท่านั้น
แต่ต้องตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ และความไม่สมดุลของโลก เพื่อการสร้างความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นถัดไป และโลกใบนี้
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) หวังว่า หนังสือ “Sustainnovation” เล่มนี้ จะสามารถสร้างประโยชน์สำหรับทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับโลก เพราะทุกชีวิตล้วนมีส่วนรับผิดชอบต่อโลกใบนี้
ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation) และสามารถนำความรู้จากกระบวนการคิด วิจัย และตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจไปต่อยอด สร้างความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ (For All Well-Being)
แล้ว “Sustainnovation” คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ?
จริง ๆ แล้ว “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation)” มาจากคำว่า “ความยั่งยืน (Sustainability)” และ “นวัตกรรม (Innovation)”
โดยคำว่า ความยั่งยืน มีความหมายที่แตกต่างกันผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น ความยั่งยืนด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
แต่ทุกมุมมองล้วนมีเป้าหมายในการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ไม่เพียงแค่มนุษย์เราเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา
ดังนั้น การนำองค์ประกอบด้านนวัตกรรม (Innovation) มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ จึงมีความสำคัญ และสามารถร่วมสร้างแรงผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในโลกใบนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้จริงในทุกภาคส่วน รวมถึงการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจริงทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม เมือง และประเทศ
RISC ได้ให้ความหมายและวางจุดมุ่งหมายของคำว่า Sustainnovation ด้วยการผนวกความคิดระหว่าง Sustainability กับ Innovation
โดย Sustainability หรือความยั่งยืน คือการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการต่าง ๆ ของเรากับระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่วน Innovation หรือนวัตกรรม จะมี 3 องค์ประกอบ คือ หนึ่งต้องใหม่ สองเกิดการใช้งานจริงแล้ว และสามคือ มีประโยชน์อย่างชัดเจนจริง ๆ
เพราะฉะนั้น “Sustainnovation” หมายถึง เทคโนโลยีที่มุ่งแก้ปัญหาการเสียสมดุลจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งต้องพัฒนานวัตกรรม ใช้แนวคิดใหม่ หรือสร้าง Framework ใหม่ เพื่อนำไปสู่ “ความยั่งยืน หรือความอยู่รอด” นั่นเอง

หนังสือ “Sustainnovation” มีเนื้อหาอะไรน่าสนใจบ้าง ?
หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวม และจำแนกตัวอย่างนวัตกรรมจากการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Sustainnovation” ให้เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างเทรนด์นวัตกรรมจากทั่วโลก
โดยจำแนกออกเป็นทั้งหมด 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1: สุขภาวะ (Health & Wellness)
นวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีด้านร่างกายและจิตใจ
หมวดที่ 2: สิ่งแวดล้อม (Environment)
นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ภาวะโลกรวน มลภาวะทางน้ำ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดที่ 3: การจัดการทรัพยากร (Resource Management)
นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
หมวดที่ 4: พลังงาน (Energy)
นวัตกรรมด้านพลังงาน นำเสนอแนวทางการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ในอนาคต
หมวดที่ 5: การขนส่ง (Transportation)
นวัตกรรมด้านการขนส่ง ที่ช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาขยะ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Active Mobility) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดแนวโน้มของการแพร่กระจายเชื้อ
หมวดที่ 6: การบริโภคอาหาร (Food Consumption)
นวัตกรรมด้านการบริโภคอาหาร ที่ช่วยสร้างทางเลือกด้านอาหารที่มีความยั่งยืน รวมถึงตัวอย่างการใช้ทรัพยากรอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ หนังสือ “Sustainnovation” ยังมีการรวบรวมแนวคิด และประสบการณ์ของนวัตกร (Sustainnovators) จากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร บุคลากรทางการแพทย์ นักพัฒนาสิ่งแวดล้อม นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย ฯลฯ
ทั้งหมดจะมาช่วยอธิบายความหมายของคำว่า “Sustainnovation” หรือ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ในมิติต่าง ๆ และความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน
เพื่อนำความคิดที่หลากหลายนี้มาถอดรหัส ทำความเข้าใจการพัฒนาองค์ความรู้ และช่วยสร้างความตระหนักและผลักดันไอเดียนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต
สำหรับรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 ท่าน มีดังนี้
- รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
- ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab)

- รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

- ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและสุขภาวะ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

- รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ (BCI) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ (NX) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คุณเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด (EEC)
- รองศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คุณทวีสุข ธรรมศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ที่สนใจสามารถ download หนังสือ Sustainnovation หรืออ่านได้ที่:
https://online.anyflip.com/bpnjl/fqqy/mobile/
หรือ QR code
หรือสนใจดูคลิปวิดีโอแนะนำหนังสือ Sustainnovation ได้ที่:
https://youtu.be/NaWEP72Igok
หรือ QR code
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063-902-9346 หรือ risc_admin@dtgo.com
ติดตามข่าวสาร RISC ได้ที่
RISC website: http://risc.in.th/
RISC Facebook: https://www.facebook.com/riscwellbeing/
RISC TikTok: risc_tiktok
RISC Twitter: @RISCWellBeing
RISC Line ID: risc_center
RISC YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMADRyPOzrlp_73M0_CN0Rw/featured
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon