เบื้องหลังความสำเร็จ GPSC ติดอันดับธุรกิจยั่งยืน DJSI

เบื้องหลังความสำเร็จ GPSC ติดอันดับธุรกิจยั่งยืน DJSI

22 ธ.ค. 2022
เบื้องหลังความสำเร็จ GPSC ติดอันดับธุรกิจยั่งยืน DJSI
GPSC x ลงทุนแมน
หากใครเคยลงทุนหุ้นต่างประเทศ ดัชนีหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างก็คือ DJSI
DJSI ย่อมาจากดัชนี Dow Jones Sustainability Indices คือ ดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งองค์กรภาคธุรกิจต่างให้การยอมรับ รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย
โดยปกติแล้ว ดัชนี DJSI จะมีการทบทวนและประกาศรายชื่อใหม่ ในเดือนกันยายนของทุกปี
ล่าสุดบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC
ติดอันดับธุรกิจยั่งยืน DJSI เป็นปีแรก ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า
ที่สำคัญคือ GPSC ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียและได้คะแนนมิติด้านสังคมที่สูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าทั่วโลก
ทำไมการได้รับคัดเลือกให้ติดดัชนี DJSI จึงถือเป็นความสำเร็จของ GPSC ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
หลายคนคงรู้จัก GPSC ในนามของธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท.
ซึ่งทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ
เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอื่น ๆ
แต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่า หนึ่งในความท้าทายสำคัญของธุรกิจด้านพลังงาน คือโครงสร้างการผลิตพลังงานในปัจจุบันยังจำเป็นต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลในการผลิตเป็นส่วนใหญ่อยู่
ที่ผ่านมา GPSC จึงแสวงหาเทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยมีการนำเทคโนโลยีกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) และเทคโนโลยีการนำก๊าซไฮโดรเจน เข้ามาเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิง (Hydrogen Technology)
ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้แล้ว ยังลดการเกิดคาร์บอนฯ ด้วย
ทำให้ไฮโดรเจน ซึ่งสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานดั้งเดิมได้
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพลังงานในรูปแบบพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ขยะ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีด้านการเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ผสมผสานกับเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ในรูปแบบ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบ Blockchain เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจากรายย่อยผ่านแอปพลิเคชันในอนาคตอีกด้วย
ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภคให้ก้าวทันโลก
พร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานสะอาด ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
GPSC ยังพยายามผลักดันทุกหน่วยธุรกิจร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้กลยุทธ์ที่มีชื่อว่า 4S
ประกอบด้วย
S1 - Strengthen and Expand the Core
คือ การเสริมจุดแข็งและขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก
S2 - Scale-up Green Energy
คือ การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
S3 - S-Curve & Batteries
คือ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และธุรกิจที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่
S4 - Shift to Customer-centric Solutions
คือ การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทีนี้ เมื่อองค์กรมีกลยุทธ์ 4S ที่ใช้เป็นหลักยึดในการขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว
องค์กร GPSC ยังวางเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการรักษ์โลก
โดยภายในปี 2030 GPSC วางเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 50% สอดคล้องไปกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2060
ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดเหล่านี้ ก็เพื่อให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก ที่จะได้เห็นการนำพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ ไปใช้ในกิจกรรมทั้งครัวเรือน อุตสาหกรรม พาณิชย์ และการบริการ ในอนาคตอันใกล้
นอกเหนือจากการลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว
GPSC ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่า GPSC มีเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรและสังคม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน
การกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาองค์กรที่ชัดเจน ไม่หยุดนิ่ง และร่วมมือทำงานกับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน จนได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนี DJSI ในครั้งนี้
จึงเปรียบเสมือนเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ GPSC
ในการพัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจังตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา..
References
- เอกสารประชาสัมพันธ์ GPSC
- https://www.gpscgroup.com/th/news/pr/csr
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.