KRUNGSRI EXCLUSIVE x ลงทุนแมน ชวนมองเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2023

KRUNGSRI EXCLUSIVE x ลงทุนแมน ชวนมองเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2023

“KRUNGSRI EXCLUSIVE x ลงทุนแมน ชวนมองเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2023”
บทสรุปจากงานสัมมนา "KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic Outlook 2023: Investment Insights for Year Ahead"
มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้งในประเทศไทย และระดับโลก
เกี่ยวกับ KRUNGSRI EXCLUSIVE
https://bit.ly/3DW2yca
#KrungsriExclusive #สู่สุขที่สุดในแบบคุณ #KrungsriSimple #Outlook #Inverstment #Economic
คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
กองทุน KFCSINCOM อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

กองทุน KFGBRAND และ KFGPROP ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุน KFHGOLD ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
กองทุน KFGPROP ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนาเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon