STARK เหลืออีก 3 วัน ให้ซื้อขาย

STARK เหลืออีก 3 วัน ให้ซื้อขาย

STARK เหลืออีก 3 วัน ให้ซื้อขาย
ตอนนี้ซื้อขายกันที่ราคา 0.01 บาท
- คนที่ซื้อหุ้นนี้ จะได้อะไรไปบ้าง
คำตอบก็คือได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ STARK ที่ปี 2565 มีรายได้ (หลังปรับปรุงรายการทุจริตแล้ว) 25,725 ล้านบาท ขาดทุน 6,651 ล้านบาท
โดย ปัจจุบัน STARK มีทรัพย์สินทั้งหมด 34,162 ล้านบาท และหนี้สินทั้งหมด 38,566 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น -4,404 ล้านบาท
ภาษากฎหมาย บริษัทนี้เป็นบริษัทที่หนี้สินล้นพ้นตัว ต้องยื่นล้มละลายชำระหนี้เท่าที่ชำระได้ หรือเข้าสู่กระบวนการฟิ้นฟูกิจการ ต่อไป..

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon