SET Awards 2023 ที่สุดของรางวัลแห่งแรงบันดาลใจ สำหรับสุดยอด CEO และองค์กรในตลาดทุนไทย

SET Awards 2023 ที่สุดของรางวัลแห่งแรงบันดาลใจ สำหรับสุดยอด CEO และองค์กรในตลาดทุนไทย

22 พ.ย. 2023
SET x ลงทุนแมน
สำหรับใครที่พลาดงาน SET Awards 2023 ไปไม่ต้องกังวล...ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
SET Awards ถือเป็นงานประกาศเกียรติคุณของตลาดทุนไทย ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร พร้อมอีกหลายองค์กรพันธมิตร
โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่ทั้งบุคคลและองค์กรในตลาดทุน ที่มีผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานที่โดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมา ครอบคลุมตั้งแต่ บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรสร้างสรรค์ธุรกรรมทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศ และแบ่งแยกส่วนขององค์กรในตลาด SET และ mai อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
และในครั้งนี้ รางวัลของ SET Awards 2023 มีอะไรบ้าง ?
ลองมาติดตามกัน
SET Awards ถือเป็นงานที่อยู่คู่กับวงการตลาดทุนไทยมาอย่างยาวนาน
SET Awards 2023 ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายนของปีนี้ ก็เป็นการเดินทางเข้าสู่ปีที่ 20 อย่างเป็นทางการแบบสด ๆ ร้อน ๆ
โดยรูปแบบของงานปีนี้ ก็เป็นไปในลักษณะ Hybrid ที่ผสมผสานในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ร่วมลุ้น และให้กำลังใจกับผู้บริหารและองค์กรที่จะขึ้นรับรางวัลพร้อม ๆ กัน
โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ที่มีครบทั้งด้านมิติองค์กร มิติการดำเนินงาน และมิติบุคคล จากบริษัทที่ผ่านเกณฑ์กว่า 721 บริษัท
ภายใต้กฎที่เคร่งครัดและชัดเจน ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน แต่ยังคงความโปร่งใส
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า SET Awards จะเป็น Milestone หรือ Achievement ที่ทรงคุณค่าและเป็นอีกแรงบันดาลใจให้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในทุกปี ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยไปด้วย
โดยรางวัลในงาน SET Awards 2023 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ Business Excellence และ Sustainability Excellence
รางวัลกลุ่มรางวัล Business Excellence
โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่าง ๆ แบ่งย่อยเป็น 9 ประเภทรางวัล ดังนี้
- SET Awards of Honor ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จที่มอบให้กับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมและความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เช่น ถ้าหากมีบริษัทใดได้รับรางวัล Best Company Performance Awards เป็นปีที่ 3 ก็จะได้รับรางวัล SET Awards of Honor ไปเลย ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัล 4 บริษัท ได้แก่
• PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards of Honor จากจากรางวัล Best Innovative Company Awards ตั้งแต่ปี 2021-2023 โดยนำเสนอ
นวัตกรรม : ตัวเร่งปฏิกิริยา PTT SC ในปี 2023
นวัตกรรม : อุปกรณ์ประจุไฟฟ้ายานยนต์พร้อมระบบแพลตฟอร์มการประจุไฟฟ้า ในปี 2022
นวัตกรรม : วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต Innaqua ในปี 2021
• PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards of Honor จากรางวัล Best Investor Relations Awards ตั้งแต่ปี 2021-2023
• PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards of Honor จากรางวัล Best Investor Relations Awards ตั้งแต่ปี 2021-2023
• KKPS - บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards of Honor จากรางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริหารแก่นักลงทุนสถาบัน ตั้งแต่ปี 2019-2023
- Best CEO Awards ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่ผู้บริหารที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ ใส่ใจกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการและสังคม ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
• รางวัล Best CEO Awards จากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) - SAPPE
• รางวัล Best CEO Awards จากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - LEO
- Deal of the Year Awards มอบให้แก่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
• การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - AURA ได้รับรางวัลประเภท ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาท มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - AURA
และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - MOSHI ได้รับรางวัลประเภท ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - MOSHI
และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• การเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประเภท ด้านการควบรวบกิจการ
มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN
- Best Innovative Company Awards มอบให้แก่ทั้งบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีผลงานนวัตกรรมโดดเด่นเป็นรูปธรรม ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
• BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ
• CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรม : ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู-ไก่-กุ้ง ที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติก
• PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรม : การเปลี่ยนก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็นท่อนาโนคาร์บอน
• SCGP - บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรม : ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (ดม)
• TOA - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรม : ทีโอเอ อะควา ชิลด์
• DEXON - บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรม : ระบบอัจฉริยะตรวจสอบรอยร้าวของท่อลำเลียง
• GLORY - บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรม : อลิสา
• SICT - บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรม : ไมโครชิปเซนเซอร์แบบไร้สาย
• INVX - บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
นวัตกรรม : แอปพลิเคชัน InnovestX
- Best Company Performance Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงิน ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
• BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
• TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• SAPPE - บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
• LANNA - บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
• AKR - บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
• SICT - บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
• SE - บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- Best REIT Performance Awards มอบให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT : Real Estate Investment Trust) ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ LHSC – ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
- Best Investor Relations Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์ มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน สม่ำเสมอ ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
• BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• BCP - บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• PSL - บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
• DUSIT - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
• CFRESH - บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
• BBIK - บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• CHEWA - บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
- Best Securities Company Awards มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ที่ยอดเยี่ยมในเรื่องคุณภาพการให้บริการ และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
• KGI - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชนะเลิศในด้านด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน
• YUANTA - บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ชนะเลิศในด้านด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล
- Best Asset Management Company Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
• PRINCIPAL - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
ได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards
• UOBAMTH - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards - ESG
อีกกลุ่มรางวัลคือกลุ่ม Sustainability Excellence
โดยประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัล ได้แก่
- Sustainability Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนโดดเด่น
โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ แบ่งรางวัลออกเป็น 4 ระดับได้แก่ Sustainability Awards of Honor, Best Sustainability Awards, Highly Commmended Sustainability Awards และ Commended Sustainability Awards โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
Sustainability Awards of Honor
• BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
• PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
• PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
• SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
• TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
• BCP - บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
• AMATA - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
• SAT - บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Best Sustainability Awards
• CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
• KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• OR - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
• SCGP - บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
• WHA - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• SABINA - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
• FPI - บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
Highly Commmended Sustainability Awards
• CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
• GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
• TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• STGT - บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• AJ - บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
• PPS - บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Commended Sustainability Awards
• ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
• CRC - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• BPP - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
• CKP - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
• TFMAMA - บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
• PR9 - บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
• THCOM - บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
• WHAUP - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
• BBGI - บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
• M-CHAI - บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
• S&J - บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
• TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- รางวัลสุดท้าย และใหม่แกะกล่องเลยคือ Supply Chain Management Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการประเด็น หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับรางวัลใหม่นี้ ยังไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2023 ซึ่งการมาใหม่ของรางวัลนี้ ทางลงทุนแมนก็หวังว่าจะช่วยผลักดันมาตรฐานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกได้
และทั้งหมดนี้คือรางวัลทั้งหมดของงาน SET Awards 2023 ที่ผ่านมา มีองค์กรใด และผู้บริหารท่านไหนที่แอบเชียร์กันอยู่ในใจ ตอนนี้ก็ได้เวลาร่วมยินดีกันแล้ว สำหรับองค์กรของใครที่ยังไม่ได้รางวัลในปีนี้ ลงทุนแมนก็ขอเอาใจช่วย พัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง แล้วมาร่วมลุ้นรางวัลกันใหม่ในปีหน้าใน SET Awards 2024
สำหรับใครที่สนใจติดตามรับชม สามารถชมย้อนหลังกันได้เลยที่ https://www.set.or.th/setawards/2023/index.html
#SETAwards #SETAwards2023 #ผลรางวัล
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.