พบเคล็ดลับการลงทุนและเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในโรงงานที่ใช่! กับงาน AUTOMATION EXPO 2024

พบเคล็ดลับการลงทุนและเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในโรงงานที่ใช่! กับงาน AUTOMATION EXPO 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์..
พบเคล็ดลับการลงทุนและเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในโรงงานที่ใช่! กับงาน AUTOMATION EXPO 2024
การลงทุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการผลิตกลายเป็นทางออกสากลที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะความท้าทายเรื่องแรงงาน ความยืดหยุ่นของซัพพลายเชนที่เปลี่ยนไป หรือทิศทางของตลาดที่เรียกว่าต้องการอะไรที่มีความจำเพาะเจาะจงและมีจำนวนน้อยลงเพิ่มขึ้น ความต้องการนี้นำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่า จะลงทุนแค่ไหน? เริ่มต้นอย่างไร? แล้วจะปรึกษาใครได้บ้าง? ซึ่งผู้ที่กำลังมองหาการคำตอบเหล่านี้สามารถพบเจอสิ่งที่ต้องการได้ที่ AUTOMATION EXPO 2024 อย่างแน่นอน!
การแข่งขันยุคใหม่ที่ใช้ Data Driven ดูข้อมูลในทุกจุด
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นมหาศาลภายในเวลาชั่ววินาที เพราะโรงงานอุตสาหกรรมมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะการลำเลียง การแปรรูปวัสดุ การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ ต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยอีกมากมาย มีการวัดผล OEE วางเป้าหมาย Takt Time เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าและคุณภาพที่เกิดขึ้น
การทำงานในรูปแบบเดิม ๆ ที่ต้องใช้คนบันทึกข้อมูลบนกระดาษ หรือต้องเอาอุปกรณ์ตรวจวัดเข้าไปในแต่ละจุด สำรวจตรวจวัดและจัดทำรายงานทั้งวันก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ช้าไปหากเกิดความเสียหายหรือของเสียขึ้น ปัญหาก็อาจจะบานปลาย เกิดการทุนจม เกิดความสูญเปล่า ทั้งหมดนี้นับแค่ส่วนที่ตรวจพบหรือมองเห็น แต่ยังมีเรื่องของทรัพยากรต่าง ๆ Flow การทำงาน ตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหรือระบบบางอย่างที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้สูญเสียต้นทุนโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากไม่อาจได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ ผู้ผลิตทั่วโลกจึงเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ภายใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการแข่งขันและปรับปรุงธุรกิจยุคใหม่ด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ยกตัวอย่างข้อมูลจากแบบสำรวจของ Deloitte ที่ชี้ให้เห็นชัดว่า 86% ของแบบสอบถามผู้บริหารภาคการผลิตเชื่อว่าโซลูชันโรงงานอัจฉริยะจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันเป็นหลัก เพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีของการศึกษาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นักวิจัยจากประเทศจีนได้นำเสนองานวิจัย 'Impact of industrial robots on environmental pollution: evidence from China’ ได้ชี้ให้เห็นว่า หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยการเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1% มลภาวะนั้นลดลงในส่วนของน้ำเสีย -0.242%, SO2 อุตสาหกรรม -0.0875% และฝุ่นควันอุตสาหกรรมลดลง -0.277%
แน่นอนว่าทุกวันนี้เราได้เห็นข้อมูลกันมากมายว่าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบดิจิทัล-โรงงานอัจฉริยะนั้นดีอย่างไร เทรนด์ที่เกิดขึ้นในการลงทุนหรือแก้ปัญหาไม่ใช่สิ่งที่จะหลบเลี่ยงได้ตลอดไป แต่คำถามสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME มักจะอยู่ที่ว่า จะเริ่มต้นอย่างไร? เริ่มต้นตรงไหน? เลือกใช้อะไรดี? บางคนมองเห็นแต่ภาพใหญ่ เห็นเทรนด์ แต่มองการเชื่อมต่อหรือความเป็นไปได้ที่จะสร้างความคุ้มค่าสำหรับธุรกิจของตัวเองไม่ออก
มุ่งหน้าสู่โรงงานอัจฉริยะยุคใหม่ต้องมี Roadmap ที่เห็นครบ Ecosystem!
โรงงานอัจฉริยะหรือการลงทุนเทคโนโลยียุคใหม่นั้นจะไม่อาจสร้างผลลัพธ์ได้อย่างเต็มศักยภาพหากลงทุนเฉพาะเรื่องอย่างเดียว เพราะการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ยังต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะระบบเครือข่ายที่เหมาะสม รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ตลอดจนซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการ Monitor ต่าง ๆ ซึ่งก็จำเป็นต้องดึงข้อมูลมาจากเซนเซอร์ในจุดที่ต้องการเช่นกัน ดังนั้นการ Transformation หรือการลงุทนเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงไม่ใช่การลงทุนครั้งเดียวจบ และไม่ใช่การลงทุนที่มองเพียงจุดเดียวจะแก้ปัญหาได้
หัวใจสำคัญของการลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นที่ การประเมินความพร้อมและสถานะของธุรกิจตัวเองเพื่อสำรวจจุดเด่น และจุดอ่อน เพื่อที่จะเลือกเสริมในสิ่งที่เร่งด่วนหรือเป็นไปได้ จากนั้นจึงเป็นการวาง Roadmap ให้สอดคล้องกับการพยากรณ์ (Forecast) ทิศทางของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะต้องพิจารณาถึง Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง เช่น หากต้องการทำโครงการนำร่องเพื่อทดสอบและวัดผลเครื่องจักรเดิม (Legacy Machine) จะต้องมองเห็นภาพที่มากกว่าแค่เซนเซอร์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ต้องเข้าใจว่าจะตรวจสอบวัดผลค่าอะไรบ้าง ใช้เซนเซอร์กี่แบบ ส่งผ่านข้อมูลสื่อสารอย่างไร จัดเก็บข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัย กำหนดสิทธิ์เข้าถึงแค่ไหน และข้อมูลที่แสดงให้เห็นนั้นจะถูกนำไปหรือใช้ต่อยอดอย่างไร จะเห็นได้ว่า Ecosystem ที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งเรื่องของในโลกดิจิทัล ความต้องการด้านข้อมูล และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องมือต่าง ๆ ในโลกกายภาพ ดังนั้นการวาง Roadmap ที่ดีจึงต้องมองถึง Ecosystem พื้นฐานและการสเกลต่อไปในอนาคต
‘คน’ หนึ่งใน Ecosystem ที่สำคัญและมักถูกมองข้าม
การมีเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพ และนำส่งสินค้าได้ทันต่อเวลาเป็นสิ่งที่สามารถใช้เงินเพื่อซื้อได้ แต่ในทางกลับกันส่วนประกอบสำคัญอย่าง ’คน’ ที่อยู่ใน Ecosystem ทั้งยังเป็นฟันเฟืองสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเครื่อง การวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหา งานซ่อมบำรุง หรือการตอบสนองต่อสถานการณ์ล่วงหน้ายังเป็นสิ่งจำเป็น และมีความต้องการที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงในโรงงานกลายเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตลาดแรงงานต่างแย่งตัวคนที่มีทักษะสูง ในขณะเดียวกันโรงงานต่าง ๆ ก็จำเป็นต้อง Up-Skill และ Re-Skill แรงงานเดิมในระบบซึ่งอาจเรียกได้ว่ามีความยั่งยืนและเป็นไปได้มากกว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการอบรมหรือเข้าสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะของแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรและช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
AUTOMATION EXPO 2024 จัดเต็มหัวข้อสัมมนาครบทุกมิติโรงงานพร้อมสัมผัสกับโซลูชันที่ใช้งานจริง!
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตในปัจจุบัน AUTOMATION EXPO 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกในปีนี้จึงถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Smart Human for Smart Manufacturing’ ที่สนับสนุนการ Transformation โรงงานผ่านการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานที่สำคัญอย่าง ‘แรงงาน’ ที่้เกี่ยวข้องในทุกส่วนของธุรกิจ
ด้วยหัวข้อสัมมนามากกว่า 50 หัวข้อ ตลอดการจัดงาน 3 วัน ครอบคลุมงานจัดซื้อ, การซ่อมบำรุง, Productivity, การวัดผล OEE, เทคโนโลยีดิจิทัล, ระบบอัตโนมัติ, ความปลอดภัย และงานคลังสินค้า ที่ถูกออกแบบมาสำหรับ ช่างเทคนิค, วิศวกร, ผู้จัดการโรงงาน ไปจนถึงเจ้าของโรงงาน ที่จะถูกถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ เช่น การพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมจาก 2.0 หรือ 3.0 ไปสู่ 4.0 ด้วย Industrial IoT, Automation in Your Area : สิทธิประโยชน์ BOI ส่งเสริมการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์, Factory Transformation Roadmap แนวทางเพื่อมุ่งสู่ดิจิทัล และ Cybersecurity for Modern Factory เป็นต้น
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมหลังจบงาน ทั้งยังสามารถพูดคุยและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญภายในงาน AUTOMATION EXPO 2024 ได้อีกด้วย และสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น Transformation หรือต้องการเข้าใจภาพรวมของ Ecosystem ภายในงานยังมีพื้นที่พิเศษที่เรียกว่า Industrial Internet of Things, The Ecosystem ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันในระบบนิเวศน์ของโรงงานยุคใหม่ที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะโซลูชันด้านเครือข่าย ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การดูแลข้อมูล ไปจนถึงเซนเซอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจจับค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อนำเทคโนโลยีทั้งหมดมาบูรณาการเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลที่เที่ยงตรง แม่นยำ และรวดเร็ว
พลาดไม่ได้กับงาน AUTOMATION EXPO 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช (NICE) พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2024 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี! สำรองที่นั่งสัมมนาล่วงหน้าวันนี้ในหัวข้อที่คุณสนใจได้เลย!
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:https://www.automation-expo.asia/
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/สัมมนาที่: https://bit.ly/49BRPkI

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon