หุ้น อิตาเลียนไทย ถูกขึ้น SP และ CS เพราะผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่แสดงความเห็น..

หุ้น อิตาเลียนไทย ถูกขึ้น SP และ CS เพราะผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่แสดงความเห็น..

29 มี.ค. 2024
หุ้น อิตาเลียนไทย ถูกขึ้น SP และ CS เพราะผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่แสดงความเห็น..
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้แจ้งผลประกอบการปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ​ โดยในปีนั้น บริษัทขาดทุนกว่า 1,072 ล้านบาท
แต่ขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้า ที่ขาดทุนอยู่ 4,759 ล้านบาท
และอีกประเด็นหลัก ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เลย เพราะไม่ได้มีให้เห็นบ่อย ๆ โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียงยาวนาน นั่นก็คือ
“ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความเห็น” ต่องบการเงินของ ITD..
สาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เพราะมีความไม่แน่นอนสำคัญอยู่
โดยกลุ่มบริษัท ITD มีผลการดำเนินงานขาดทุน และขาดทุนสะสมจำนวน 6,427 ล้านบาท
อีกทั้ง มีหนี้สินหมุนเวียน สูงกว่า สินทรัพย์หมุนเวียน ถึง 26,712 ล้านบาท
ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน ที่ถูกจัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมถึงหุ้นกู้ ที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
แม้ว่ากลุ่มบริษัท อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า จะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ มีความสามารถในการชำระหนี้ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
แต่ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับ
- การเรียกใช้สิทธิในการเรียกให้ชำระคืนเงินกู้ยืมของธนาคารและหุ้นกู้
- ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว
- การจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
- การปรับปรุงแผนธุรกิจและการดำเนินงานในอนาคต
- ความสามารถในการจ่ายชำระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ ได้ตามวันครบกำหนดใหม่
รวมถึงการสนับสนุนของวงเงินสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
และการเจราจาเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการลงทุนในหลายโครงการ
โดยปัจจัยเหล่านี้ แสดงถึงความไม่แน่นอนหลายอย่าง ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน และมีความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินเพิ่มขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย เกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท นั่นเอง
จากการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น หรือก็คือไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของ ITD
ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) กับหุ้น ITD ในวันที่ 29 มีนาคม 2567
โดยจะปลดเครื่องหมาย SP และจะขึ้นเครื่องหมาย CS ในวันทําการถัดไป คือวันที่ 1 เมษายน 2567
ทั้งนี้ เครื่องหมาย SP (Trading Suspension) หมายถึง การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นการชั่วคราว
ส่วนเครื่องหมาย CS (Financial Statements) เครื่องหมายนี้ มีไว้เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังและศึกษาข้อมูลในงบการเงินของบริษัทโดยละเอียด
เพราะผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
หรือบริษัทถูก ก.ล.ต. สั่งให้แก้งบการเงิน หรือทำ Special Audit ซึ่งอาจเกิดจากกรณีมีเหตุสงสัยว่า ข้อมูลในงบการเงินไม่ถูกต้อง นั่นเอง..
คำเตือน : โพสต์นี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูล ไม่ได้แนะนำให้ซื้อ หรือ ขาย แต่อย่างใด
การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.