หุ้นกู้ ‘บ้านปู’ เรทติ้ง A+ ดอกเบี้ย 3.10% - 4.21% ต่อปี

หุ้นกู้ ‘บ้านปู’ เรทติ้ง A+ ดอกเบี้ย 3.10% - 4.21% ต่อปี

ลงทุนแมน X บ้านปู
หุ้นกู้ ‘บ้านปู’ เรทติ้ง A+ ดอกเบี้ย 3.10% - 4.21% ต่อปี
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาดยิ่งขึ้นภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter” ด้วยพันธสัญญา “พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน”
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บ้านปู”) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ผ่านสถาบันการเงิน 6 แห่ง คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567 โดยหุ้นกู้แต่ละรุ่นมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี
อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี
อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี
อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.21% ต่อปี
บ้านปู และหุ้นกู้ฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าและ
การลงทุนของบริษัทเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
บ้านปูกำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการส่งมอบอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในด้านการดำเนินงานและการขนส่ง ผสานกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารการเงินอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจพลังงานเพื่อตอบโจทย์ทั้งการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน
บ้านปูเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต ต่อยอดจากระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ในหลายประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีการเติบโตสูง (New S-Curve) โดยเน้นการผสานคุณค่าร่วมกับธุรกิจที่มีอยู่เดิม (Synergistic Value) พร้อมให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว และยังคงยึดมั่นในหลัก ESG ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บ้านปูสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ปัจจุบัน บ้านปูอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ฯ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน จองซื้อหุ้นกู้ฯ ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านสถาบัน
การเงินชั้นนำทั้ง 6 แห่ง ดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next)
3. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4*
4. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking)
5. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ด้วย)
*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
**ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
คำเตือน:
1. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
2. ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้รับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
หมายเหตุ:
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon