Bitkub Exchange รับใบประกาศฯ จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะองค์กรที่สร้างคุณค่าด้านการให้ความรู้แก่สังคม

Bitkub Exchange รับใบประกาศฯ จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะองค์กรที่สร้างคุณค่าด้านการให้ความรู้แก่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์..
Bitkub Exchange รับใบประกาศฯ จาก สำนักงาน ก.ล.ต.
ในฐานะองค์กรที่สร้างคุณค่าด้านการให้ความรู้แก่สังคม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub Exchange ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม โดยการเข้าร่วมโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” เฟสที่ 1 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
โครงการนี้ ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ริเริ่มและร่วมกันผนึกกำลังกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการเงินการลงทุน (Financial Literacy) ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนคนไทย ให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสต่อยอดในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน มีสุขภาพทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่อาจเข้าข่ายถูกหลอกลวงลงทุนและมีภูมิคุ้มกันจากภัยกลโกงรูปแบบต่าง ๆ ได้
โดยทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากการให้ข้อมูลเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนใน 7 ด้าน ซึ่งอ้างอิงตามกรอบสมรรถนะหลักสำหรับความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ลงทุน (Core Competencies Framework on Financial Literacy for Investors) ขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนนานาชาติ (IOSCO) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ดังนี้
1.1 หลักการและแนวคิดพื้นฐานการลงทุน (Basic investing principles and concepts)
1.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์การลงทุน (Investment product attributes)
1.3 กระบวนการซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุน (Buying/selling process of investment products)
1.4 การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์การลงทุน (Owning investment holdings)
1.5 สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ลงทุน (Investors' rights and responsibilities)
1.6 อคติเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน (Behavioral biases related to investing)
1.7 กลโกงและการถูกหลอกลงทุน (Investment scams and fraud)
2. เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงินหรือเครื่องมือของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้จัดทำขึ้นต่อประชาชน อาทิ www.smarttoinvest.com, www.รู้เรื่องเงิน.com, ก.ล.ต. Crypto Academy, Scam Center รู้ทันภัยกลโกงลงทุน หรือ แอปพลิเคชัน SEC Check First, SEC Bond Check, SEC Fund Check, Retirement Check Up เป็นต้น
3. กิจกรรมให้ความรู้ตามข้อ 1 และหรือข้อ 2 เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่จำกัดรูปแบบในการให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการอยู่แล้ว หรือจะริเริ่มขึ้นใหม่ก็ได้
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอขอบคุณทางสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน และเห็นถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศในยุค Digital Transformation ของเทคโนโลยีบล็อกเชน เราจะมุ่งมั่นส่งต่อความรู้ด้านการเงินการลงทุนสู่สังคมไทยต่อไป
อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต.
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10763
Tag: Bitkub

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon