เจาะแนวคิด ดร.จิราพร ศิริคำ แม่ทัพหญิงคนใหม่แห่ง EGCO Group

เจาะแนวคิด ดร.จิราพร ศิริคำ แม่ทัพหญิงคนใหม่แห่ง EGCO Group

เจาะแนวคิด ดร.จิราพร ศิริคำ แม่ทัพหญิงคนใหม่แห่ง EGCO Group
EGCO Group x ลงทุนแมน
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ผู้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องชั้นนำระดับสากล มุ่งเน้นการลงทุนใหม่และเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคุณภาพสูง ทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) รวมทั้งมุ่งมั่นในการขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 2573
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ว่า “Cleaner, Smarter and Stronger to drive sustainable growth”
และเพื่อสานต่อการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และไร้รอยต่อ...
EGCO Group ได้แต่งตั้ง ดร.จิราพร ศิริคำ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
แล้ววิสัยทัศน์ของแม่ทัพหญิงคนใหม่แห่ง EGCO Group น่าสนใจอย่างไร ?
จะมาช่วยตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนของ EGCO Group ได้อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ดร.จิราพร เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่โฆษก กฟผ. อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการ กฟผ. และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ EGCO Group มาตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา
ทำให้ ดร.จิราพร มีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group และเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของ EGCO Group อย่างต่อเนื่อง
โดย ดร.จิราพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering and Management) และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Energy Planning and Policy) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (The Asian Institute of Technology - AIT) และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากมาย
เรียกได้ว่า ดร.จิราพร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงาน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาอย่างยาวนาน
ดร.จิราพร ศิริคำ แสดงความมุ่งมั่นในการดำรงตำแหน่งแม่ทัพหญิงแห่ง EGCO Group ผ่านวิสัยทัศน์ “เสริมศักยภาพ เพิ่มโอกาส เพื่อการเติบโตของ EGCO Group อย่างยั่งยืน” ด้วยการผลักดันเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
- การเพิ่มกำลังผลิตใหม่ (Capacity/Portfolio) ควบคู่กับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Management) อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเพิ่มกำลังผลิตใหม่จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
โดยมุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะใน 8 ประเทศที่มีพันธมิตรและฐานธุรกิจอยู่แล้ว ได้แก่ ไทย, สปป.ลาว, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา
- การสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลถึงการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น (Dividend) และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท (Credit Rating) ตามมา
โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การส่งเสริมการดำเนินงานทั้งด้านการปฏิบัติการ (Operation Performance) และด้านการเงิน (Financial Performance) ให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน
- การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (Green) ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ตามกรอบ ESG ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสีย และอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
ในขณะเดียวกัน ดร.จิราพร ก็พร้อมเดินหน้าสานต่อการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group ตามทิศทาง “Cleaner, Smarter and Stronger to drive sustainable growth” ด้วย
โดย Cleaner มุ่งเน้นปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงานหลักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การใช้ไฮโดรเจนหรือแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้า
รวมถึงการศึกษาและใช้เทคโนโลยี CCS หรือ CCUS การเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 2573
นอกจากนี้ Smarter ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในระบบไฟฟ้า โดยลงทุนและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พร้อมกับการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องที่เติบโตสูง เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยต้องมี Stronger ด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตร เพื่อขยายและต่อยอดการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง EGCO Group มีความได้เปรียบจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งใน 8 ประเทศที่มีฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว
พร้อมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานในเยาวชน ผ่านศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช ตลอดจนการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
สำหรับการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2567 EGCO Group ยังขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ “4S” โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในโครงการที่มีคุณภาพสูง และมีผลตอบแทนที่ดี (Select high quality projects) และการเร่งรัดบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน (Speed up projects under construction) เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้ EGCO Group เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะเร่งรัดการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Yunlin ในไต้หวัน มีความก้าวหน้าตามแผนงานเป็นลำดับ ปัจจุบันได้ติดตั้งเสากังหัน (Monopiles) แล้วเสร็จรวม 74 ต้น ซึ่งได้ติดตั้งกังหันลม (Wind Turbine Generators - WTGs) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 50 ต้น และเชื่อมั่นว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จครบ 80 ต้น กำลังผลิตรวม 640 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ตามแผนที่กำหนด
ทั้งหมดนี้ หลายคนคงเห็นภาพมากขึ้นว่า วิสัยทัศน์ของ ดร.จิราพร แม่ทัพหญิงคนใหม่ ประกอบกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน
จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน EGCO Group ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต..
Reference
- เอกสารประชาสัมพันธ์ของ EGCO Group

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon