ประวัติผู้ว่าเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ประวัติผู้ว่าเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ประวัติผู้ว่าเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดี

มีความรู้ รู้จักวางแผน มีสติ มองปัญหารอบด้าน คิดเป็นระบบ มีความเด็ดขาด เข้าใจลูกน้อง สื่อสารกับทุกคนได้ แก้ไขปัญหาเร็ว