งบประมาณรายจ่ายประเทศไทยย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2561

สรุปข้อมูลเบื้องต้น ว่างบประมาณรายจ่ายปัจจุบัน แตกต่างจากปี พ.ศ. 2535 อย่างไร? รายจ่ายหลักของประเทศที่ผ่านมา มี 3 เรื่องหลักคือ 1) การบริหารทั่วไปของรัฐ 2) การเศรษฐกิจ 3) การศึกษา ทั้ง 3 เรื่องนี้มีสัดส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนัก สำหรับรายจ่ายที่ลดลงอย่างชัดเจนก็คือ การป้องกันประเทศ ที่ลดลงจาก 15% ในปี พ.ศ. 2535 เหลือ 7% ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง สำหรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็คือ การสาธารณสุข ที่เพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี พ.ศ. 2535 เป็น 10% ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

23 ก.พ. 2019

© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.