Tag: ภรรยา

เมีย แจ็ค หม่า คือใคร?

เมีย แจ็ค หม่า คือใคร?

ถ้าเราพูดถึงอาลีบาบา
หลายๆ คนน่าจะรูจักแค่ แจ็ค หม่า
แต่รู้ไหมว่า จริงๆ แล้วจุดเริ่มต้นของอาลีบาบา
จะเกิดไม่ได้ถ้าขาดภรรยาของ แจ็ค หม่า

แล้วภรรยาของ แจ็ค หม่า คือใคร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง