Tag: อเมริกา

กรณีศึกษา อเมริกาจะออกพันธบัตร 100 ปี

กรณีศึกษา อเมริกาจะออกพันธบัตร 100 ปี

สภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำสุด
ตั้งแต่มีประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมา
ทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีความคิดที่จะใช้โอกาสนี้
ในการออกพันธบัตรอายุยาว
อายุยาวหมายถึง 50 ปีและ 100 ปี
ทั้งนี้ก็เพื่อประหยัดภาระดอกเบี้ยของรัฐบาล
เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง