Tag: A Year of i

ผู้สนับสนุน.. กสิกรไทยจัดการกับ Big Data อย่างไร?

ผู้สนับสนุน.. กสิกรไทยจัดการกับ Big Data อย่างไร?

“ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย”

คำกล่าวจากคุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ซึ่งแสดงถึงแนวทางของธนาคารกสิกรไทยที่กำลังจะมุ่งไป
ภายใต้เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลง
ด้วยทรัพยากรอันล้ำค่าของบริษัทที่มีชื่อว่า “ข้อมูล”

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง