Tag: Howard Schultz

เจ้าของ Starbucks จะลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เจ้าของ Starbucks จะลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

รู้หรือไม่ว่า..
ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่ Donald Trump
ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

นั่นหมายความว่า ปีหน้าที่จะถึงนี้ Trump จะทำงานครบวาระและจะมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นอีกครั้ง

นอกจากชื่อของ Trump และ Clinton
ยังมีอีกหนึ่งผู้ลงสมัครที่น่าสนใจ
เขาคือใคร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

Bill Gates เกี่ยวข้องอะไรกับ STARBUCKS

Bill Gates เกี่ยวข้องอะไรกับ STARBUCKS

“ถ้าไม่มี Bill Gates ก็คงจะไม่มี STARBUCKS ในวันนี้”

คุณ Howard Schultz ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นสร้างอาณาจักร STARBUCKS ให้ยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้
แล้ว Bill Gates เกี่ยวข้องอะไรกับ STARBUCKS
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง