สรุป มาตรการ รองรับโควิด-19 โดย กระทรวงการคลัง แบงก์ชาติ และ ก.ล.ต.

สรุป มาตรการ รองรับโควิด-19 โดย กระทรวงการคลัง แบงก์ชาติ และ ก.ล.ต.

22 มี.ค. 2020
สรุป มาตรการ รองรับโควิด-19 โดย กระทรวงการคลัง แบงก์ชาติ และ ก.ล.ต. /โดย ลงทุนแมน
ทุกคนคงรู้ว่า การปิดห้าง และสถานที่บริการหลายแห่งในกรุงเทพเป็นเวลา 22 วัน จะกระทบกับเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ในวันนี้ กระทรวงการคลัง แบงก์ชาติ และ ก.ล.ต. มาแถลงมาตรการร่วมกันในการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโควิด-19 ลงทุนแมนมาสรุปให้ฟังดังนี้
1-นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนที่มั่นคง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง ไม่เหมือนวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540
2-แต่กลไกตลาดอาจทำงานผิดจากสภาวะปกติ เช่น Spread สูงขึ้น Bid-Offer ห่างกันมากขึ้น วันที่ 13-20 มีนาคม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าซื้อพันธบัตรกว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดการเงิน
3-ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ย เหลือ 0.75% ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบการเงิน
4-ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นห่วงตราสารหนี้ภาคเอกชน และกองทุนรวมตราสารหนี้ มีนักลงทุนบางคนไปเร่งขายกองทุนรวมตราสารหนี้บางกองทุน ซึ่งมีสินทรัพย์ที่คุณภาพดี ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกมาตรการ 3 ด้านดังนี้
มาตรการที่ 1
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดตั้งกลไกพิเศษผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นสินทรัพย์คุณภาพดี และสามารถนำหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักประกัน (Repurchase Agreement) เพื่อขอสภาพคล่องกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้
กองทุนตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์คุณภาพดีประเภทนี้มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดกว่า 1 ล้านล้านบาท
มาตรการที่ 2
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะช่วยเหลือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ครบกำหนด และต้องการต่ออายุ (Rollover) โดยจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่อง ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิตต่างๆ กบข. เป็นผู้จัดตั้งกกองทุน โดยจะเข้าซื้อตราสารหนี้เหล่านี้มีมูลค่า 7 หมื่น ถึง 1 แสนล้านบาท
ในสภาวะที่ไม่ปกตินี้ ถ้าบริษัทเอกชนไม่สามารถ Rollover ต่อได้ กองทุนนี้ก็จะเข้าไปช่วยเติมสภาพคล่องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเอกชนเหล่านี้สามารถต่ออายุหุ้นกู้ได้
มาตรการที่ 3
ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งปกติจะเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ตอนนี้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกมีความผันผวนมากกว่าสถานการณ์ปกติ ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลให้ตลาดพันธบัตรสามารถทำงานได้ตามกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพ
ถ้าเมื่อไหร่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าไปเพิ่มสภาพคล่องให้ เพราะถ้าหากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลมีความผันผวนก็จะส่งผลต่อหุ้นกู้ประเภทอื่นๆด้วย
5-เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กล่าวเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่า ถ้าบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีตามกำหนดเวลา สามารถทำหนังสือขอผ่อนผันได้ หรืออีกวิธีคือการประชุมทางไกล ตอนโหวตให้ใช้ขานเสียงผ่านหน้าจอ
6-การจัดทำงบการเงิน เช่นเรื่องการตั้งด้อยค่าต่างๆ ขอให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีผ่อนผันทางมาตรฐานบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียน
7-ส่วนเรื่องความต่อเนื่องของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนก็ไม่มีปัญหา เพราะสามารถ Work from Home ได้
8-นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกมาตรการทางการเงินที่ทุกฝ่ายได้เสนอไปข้างต้น
นอกจากนั้นในวันอังคารกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพื่อดูแลภาคประชาชนต่อไป
9-นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าผู้ซื้อกองทุนไม่ต้องตระหนกตกใจรีบขาย ตอนนี้มีมาตรการที่ให้ธนาคารพาณิชย์มารับซื้อสินทรัพย์แล้ว สามารถซื้อคืนให้ได้หมดไม่มีปัญหา ถ้าธนาคารพาณิชย์มีเงินไม่พอ ก็สามารถกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาซื้อหน่วยลงทุนได้
แต่เรื่องของราคาที่จะมาขายคืนก็อาจลดลงในช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติ ดูแล้วกองทุนเหล่านี้มีสินทรัพย์คุณภาพดีไม่ได้มีปัญหา แค่มีคนต้องการขายพร้อมๆกันเท่านั้นทำให้ราคาตกลง
ธนาคารพาณิชย์ไทยในทุกวันนี้มีสภาพคล่องเพียงพอ มีเงินกองทุนเพียงพอ ขยายสินเชื่อต่อไปได้อีกระยะยาว ในวันพรุ่งนี้จะไปเรียนข้อมูลต่างๆให้ทราบที่ทำเนียบรัฐบาล
10-นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่าผู้จัดการกองทุนในปัจจุบันมีมาตรฐานที่ดี สินทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนรวมทั้งหมดเป็น Investment Grade ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพใดๆ สภาวะตอนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจตกใจว่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้ แต่จริงๆแล้วยังไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ แค่ตอนนี้ทุกคนมาแย่งขายพร้อมกัน เป็นแค่เรื่องสภาพคล่อง
11-นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ยืนยันว่ากองทุนรวมตราสารหนี้เหล่านี้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพจริงๆ ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้ว กองทุนประเภทนี้เรียกว่า Daily Fixed Income ทั้งหมด 1.6 ล้านล้านบาท และมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่สามารถนำกองทุนรวมตราสารหนี้มาเป็นหลักประกันได้จะทำให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และรองรับเรื่องนี้ได้
12-นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวสรุปว่า ผู้ถือกองทุนตราสารหนี้ไม่ต้องตกใจ การเร่งขายในตอนนี้ จะทำให้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
13-นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวอีกว่า กองทุน Daily Fixed Income ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี โดย ร้อยละ 60 ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อีกร้อยละ 40 ลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งในหุ้นกู้นี้เป็น Investment Grade A ขึ้นไป กว่าร้อยละ 80
----------------------
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ deep content ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
© 2022 Longtunman. All rights reserved.