NPS เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ เรตติ้ง BBB- ดอกเบี้ย 4.70% - 5.20% ต่อปี

NPS เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ เรตติ้ง BBB- ดอกเบี้ย 4.70% - 5.20% ต่อปี

29 ก.ค. 2020
NPS x ลงทุนแมน
NPS เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ เรตติ้ง BBB- ดอกเบี้ย 4.70% - 5.20% ต่อปี
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) เตรียมออกหุ้นกู้ระดมทุน 5,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (NPS209A) ที่จะครบกำหนดชำระ และไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 (NPS218A) คืนก่อนครบกำหนด
สำหรับคนที่อาจยังไม่รู้จัก NPS
NPS เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่สุดในประเทศไทย
ประกอบ 3 ธุรกิจหลักคือ
1. ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ
2. ธุรกิจน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
3. ธุรกิจผลิตเอทานอล
โดยลูกค้าของ NPS นอกจากภาครัฐแล้ว ยังมีลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ HGST ในเครือ Western Digital, โรงงานผลิตกระดาษ Berli Jucker Cellox และ โรงงานผลิตชิป Toshiba Semiconductor เป็นต้น
ในส่วนของผลการดำเนินงานของ NPS
ปี 2561 รายได้ 14,768 ล้านบาท กำไร 1,122 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 15,506 ล้านบาท กำไร 1,641 ล้านบาท
ปี 2563 ไตรมาสแรก รายได้ 4,108 ล้านบาท กำไร 587 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งผู้บริหารของ NPS ให้คำอธิบายว่า เกิดจากบริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต, การบริหารจัดการด้านต้นทุนเชื้อเพลิง และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิผล ส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 593.30 ล้านบาทที่จะครบกำหนด 2563 แล้ว
สำหรับแผนในปี 2563 นี้ NPS มีแผนลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าและขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำในสวนอุตสาหกรรม 304 เพิ่มเติม เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเส้นใย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่มีมูลค่าการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาทตามแผนงานระยะยาวที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อป้อนตลาดส่งออก จึงมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 44 เมกะวัตต์ ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นจนครบ 150 เมกะวัตต์ ในปี 2568
นอกจากนี้ NPS ยังขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ขนาดกำลังการผลิต 560 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2568 และจะเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2570
ในส่วนของหุ้นกู้ใหม่ที่เตรียมเสนอขายนั้น
NPS มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ BBB-/Stable กำหนดเปิดจองซื้อในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2563
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวม 2,500 ล้านบาท อายุ 3.5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวม 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1759 กด 9 หรือที่เพจ NPS Investor Relations
<คำเตือนที่สำคัญ>
1. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดใน ขณะนั้น
3. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขายและ ไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ย (กรณีบริษัทไม่ได้แจ้งเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้) หรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้ อื่นของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ (credit rating) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ หรือผู้ออก หุ้นกู้แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว
© 2021 Longtunman. All rights reserved.