NPS เสนอขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.2% ต่อปี

NPS เสนอขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.2% ต่อปี

5 ส.ค. 2020
NPS x ลงทุนแมน
NPS เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท และ greenshoe 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 5.2% ต่อปี
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และ greenshoe 2,000 ล้านบาท เรตติ้ง BBB- โดยกำหนดเปิดจองซื้อในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2563
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวม 2,500 ล้านบาท อายุ 3.5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวม 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดเป็นจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท และชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอีก 2,000 ล้านบาท
ซึ่งผู้บริหารของ NPS ก็มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
เพราะบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และธุรกิจก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ว่า
NPS มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,108 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งการเติบโตของกำไรสุทธินี้ เกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านต้นทุนเชื้อเพลิง และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิผล
ส่วนโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตนั้น
ปี 2563 นี้ NPS มีแผนจะขยายธุรกิจ โดยลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าและขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำในสวนอุตสาหกรรม 304 เพิ่มเติม
เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเส้นใย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่มีมูลค่าการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท ตามแผนงานระยะยาวที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อป้อนตลาดส่งออก จึงมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 44 MW ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นจนครบ 150 MW ในปี 2568
นอกจากนี้ NPS ยังขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยได้ร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ NPS 65% และ GULF 35% เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ขนาดกำลังการผลิต 560 เมกะวัตต์
ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2568 และจะเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2570
สำหรับคนที่สนใจหุ้นกู้ของ NPS
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. บล.โกลเบล็ก จำกัด (GLOBLEX) โทร 02-687-7549
2. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) โทร 02-009-8351-6
3. บมจ.หลักทรัพย์ โนบูระ พัฒนสิน (NOMURA) โทร 02-638-5644
4. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) โทร 02-658-8888
5. บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) (KTBST) โทร 02-648-1111
6. บล.เอเชียพลัส จำกัด (ASP) โทร 02-680-4004
7. บล.กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) โทร 02-695-5000
8. บมจ.หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MERCHANT) โทร 02-660-6688
9. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) โทร 02-658-9500
10. บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) (RHB) โทร 02-088-9869-72
11. บล.ทรีนิตี้ จำกัด (TNITY) โทร 02-343-9541
<คำเตือนที่สำคัญ>
1. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดใน ขณะนั้น
3. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขายและ ไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ย (กรณีบริษัทไม่ได้แจ้งเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้) หรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้ อื่นของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ (credit rating) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ หรือผู้ออก หุ้นกู้แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว
© 2021 Longtunman. All rights reserved.