CKPower ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 4 รางวัล  ก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

CKPower ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 4 รางวัล ก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

3 ก.พ. 2021
CKPower ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 4 รางวัล
ก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
CKPower x ลงทุนแมน
ปี 2563 ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จสำหรับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ผ่านโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ทำให้ CKPower ได้รับรางวัลในหลายด้าน ซึ่งการันตีถึงการบริหารจัดการธุรกิจบนความยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ได้เป็นอย่างดี
CKPower ได้รับรางวัลในด้านใดบ้าง?
สำหรับรางวัลแรก CKPower ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2563 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืนนั้น จะคัดเลือกจากบริษัทที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 19 หมวด ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล), มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่บริษัทจะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อนี้ได้ จะต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ
และยังต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR), ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น, การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัท และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ
ซึ่งรายชื่อหุ้นยั่งยืน ก็จะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี
CKPower ยังได้รับคะแนนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
เป็นการตอกย้ำว่า CKPower มีการกำกับดูแลเรื่องความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน Corporate Governance Code และสอดคล้องกับความคาดหวังและช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล ASIAN POWER AWARDS 2020 ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญที่จะช่วยให้พนักงาน CKPower มีกำลังใจและแรงกระตุ้นที่จะคิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการดำเนินกิจการ
โดยโครงการที่ได้รับรางวัล คือโครงการที่โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งเดิมออกแบบให้ Gas Compressor เดินเครื่อง 2 เครื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงดันก๊าซก่อนเข้าห้องเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซ ทั้งในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ
ซึ่งในช่วงที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำนี่เอง อัตราการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าก็ต่ำลงด้วย ก๊าซที่อัดขึ้นมาจาก Gas Compressor จึงเหลือจากการใช้งาน ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขับ Gas Compressor
พนักงานของ CKPower จึงคิดที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ลง โดยคิดโครงการและนวัตกรรม ได้ทำการศึกษา ปรับปรุง และทดลองเพื่อหยุดการใช้งาน Gas Compressor ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำให้เหลือเพียง 1 เครื่อง
ซึ่งจากผลการทดลองและเดินเครื่องจริง ปริมาณก๊าซจากการเดิน Gas Compressor 1 เครื่องนั้น เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำ ส่งผลให้บริษัทลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงดำเนินโครงการนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคมปี 2562 ได้ประมาณ 396,253 หน่วย และสามารลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1 ล้านบาท
การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล “การยกระดับสิ่งแวดล้อมแห่งปี” และ “โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งปีของประเทศไทย รางวัลระดับเงิน” ประจำปี 2563 ก็แสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญในการปรับปรุงและคิดค้นโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความตระหนักที่ชัดเจนในการช่วยกันลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการดำเนินธุรกิจ
จากการสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงาน ให้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโลกในปัจจุบัน ผู้บริหารและพนักงานจึงมีเป้าหมายตรงกันคือการดำเนินธุรกิจที่ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป
นอกจากโครงการที่ได้รับรางวัลนี้ CKPower ยังมีอีกหลายโครงการ ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้ว และที่จะทำในอนาคต ซึ่งมีทั้งโครงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่นลดการใช้น้ำ ลดการปล่อยของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย ลดการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นต้น
ส่วนรางวัลสุดท้าย ได้รับจากนิตยสาร IR Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำเกี่ยวกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) จากสหราชอาณาจักร และมีฐานผู้อ่านที่เป็น IR ทั่วโลก
ซึ่งจากการประกาศรางวัล IR Magazine Awards 2020 นั้น CKPower ได้รับรางวัลในสาขา “Best Crisis Management” ในภูมิภาค South East Asia
จากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี สปป.ลาว โดยการให้ภาครัฐ ชุมชน และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้ และข้อเท็จจริงของลักษณะการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคม
ด้วยรางวัลทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นว่า CKPower ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเติบโต (Growth) การสร้างผลกำไร (Profitability) และการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในระยะยาวอีกด้วย
© 2022 Longtunman. All rights reserved.