GULF รับซื้อหุ้น INTUCH และอาจเข้ามามีอำนาจใน AIS

GULF รับซื้อหุ้น INTUCH และอาจเข้ามามีอำนาจใน AIS

19 เม.ย. 2021
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หรือ GULF ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะเข้าลงทุนหุ้นทั้งหมดของ INTUCH
โดยการรับซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงอาจมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ADVANC เจ้าของ AIS
ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle หรือการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคล
เพราะ GULF จะเข้ามามีสัดส่วนการถือหุ้นใน INTUCH เกินกว่า 50% ขึ้นไป
จะทำให้บริษัทมีอำนาจในการเข้ามามีอำนาจควบคุมในบริษัท
ซึ่ง INTUCH เป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC 40.45%
และ THCOM 41.13%
จากรายงานล่าสุด ณ วันที่ 16 เมษายน 2564
GULF มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ใน INTUCH จำนวน 606,878,312 หุ้น คิดเป็น 18.93 % ของหุ้นทั้งหมด
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารล่าสุดได้อนุมัติให้ GULF เข้าไปลงทุนในหุ้น INTUCH ทั้งหมด
โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65 บาท
หรือซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยจะมีจำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 81.07%
และถ้า GULF ได้หุ้น INTUCH เกิน 50% ก็จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ด้วย ตามหลัก Chain Principle
อย่างไรก็ตาม GULF แจ้งว่าไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM และอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.
สรุปแล้ว
ผู้มีอำนาจควบคุม INTUCH ตอนนี้คือ Singtel
GULF อยากเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทน Singtel
ถ้าการรับซื้อหุ้น INTUCH ทั้งหมดของ GULF คราวนี้สำเร็จ เราก็อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนโฉมผู้มีอำนาจในบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่สุดในไทย จากบริษัทสิงคโปร์ เป็นบริษัทไทยนั่นเอง..
Reference
-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
© 2022 Longtunman. All rights reserved.