UPDATE: ธนบุรี ชี้แจง ก.ล.ต. ชะลอการซื้อวัคซีน mRNA เพราะมีความเสี่ยงในธุรกรรม

UPDATE: ธนบุรี ชี้แจง ก.ล.ต. ชะลอการซื้อวัคซีน mRNA เพราะมีความเสี่ยงในธุรกรรม

11 ส.ค. 2021
UPDATE: ธนบุรี ชี้แจง ก.ล.ต. ชะลอการซื้อวัคซีน mRNA เพราะมีความเสี่ยงในธุรกรรม
โดยเหตุผลหลักคือ เพราะไม่สามารถลดความเสี่ยงที่มีต่อพันธมิตรที่มีหน้าที่ลงนามในสัญญาได้ ซึ่งพันธมิตรนี้เป็นบริษัทเอกชนที่มีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
หลังจากเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา ก.ล.ต ได้แจ้งให้บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG และนายบุญ วนาสิน
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์
รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาท จากการผิดเงื่อนไขของสัญญา
ล่าสุด ทาง THG ได้ยื่นเอกสาร เพื่อชี้แจงข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ต่อ ก.ล.ต แล้ว
โดยบริษัทฯ ชี้แจ้งว่า
1) นายบุญ วนาสิน และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ สํานักงานข่าวคมชัดลึกออนไลน์ แต่อย่างใด
ที่กล่าวอ้างว่านายบุญ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการนําเข้าวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
โดยจะมีการทําสัญญาร่วมกัน และระบุว่าจะสามารถนําวัคซีน เข้ามาภายในเดือน ส.ค
โดยนายบุญ และบริษัทฯ ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของการให้ข้อมูลดังกล่าว และเมื่อวันที่ 3 ส.ค.
บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้สํานักงานข่าวคมชัดลึกออนไลน์ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทําสัญญาความร่วมมือกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และบริษัทฯ เป็นพันธมิตรฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่เบื้องต้นในฐานะผู้นําเข้าวัคซีน และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
2) บริษัทฯ ไม่ได้วางมัดจําหรือถูกริบมัดจํา ที่วางไว้ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใด)
ต่อบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใด ดังที่เป็นข่าว
3) สําหรับความคืบหน้า เกี่ยวกับสัญญากับตัวแทนในสหรัฐอเมริกา (“ตัวแทนผู้จําหน่ายฯ”) เพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด จํานวน 20-40 ล้านโดส
บริษัทฯ ได้รับเอกสารลงนามจากตัวแทนผู้จําหน่ายฯ ดังนี้
-หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ผลิตวัคซีน mRNA และตัวแทนผู้จําหน่ายฯ ซึ่งออกโดยสํานักงานกฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา
-ใบสั่งซื้อ (Pro forma Invoice)
-สัญญาจะซื้อจะขาย (Sale and Purchase Agreement)
-ข้อตกลงการชําระเงิน (Escrow Agreement)
โดยบริษัทเอกชน ที่ถือหุ้นใหญ่โดยหน่วยงานรัฐ เป็นพันธมิตรฝ่ายไทย ที่มีหน้าที่ลงนามในเอกสาร ในฐานะคู่สัญญาจะซื้อจะขายในเอกสารข้างต้น
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อดําเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือความถูกต้อง และประเมินความเสี่ยงด้านกลไกการชําระเงินของเอกสาร โดยได้ต่อรองเพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกรรมของพันธมิตรและบริษัทฯ
ทั้งนี้ พันธมิตรทุกฝ่าย ได้พิจารณาร่วมกันชะลอการเข้าทําธุรกรรม กับตัวแทนจําหน่ายฯ รายนี้
เนื่องจากไม่สามารถลดความเสี่ยง ที่มีต่อพันธมิตรที่มีหน้าที่ลงนามในสัญญาได้
อย่างไรก็ตาม พันธมิตรและบริษัทฯ ตามสัญญาความร่วมมือ ยังดําเนินการติดต่อตัวแทนผู้จําหน่ายรายอื่นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกรรมเป็นสําคัญ
ซึ่งชนิดวัคซีน, จํานวน และระยะเวลาการนําเข้า ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
เนื่องจากตลาดโลก มีความต้องการวัคซีนสูง จึงมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขผู้ขายอยู่ตลอดเวลาระหว่างการพิจารณาเอกสารของฝั่งผู้ซื้อ
โดยพันธมิตรและบริษัทฯ ยังเปิดรับพันธมิตรรายอื่น มาร่วมกันดําเนินการหาวัคซีนมาให้ได้เร็วที่สุด
© 2022 Longtunman. All rights reserved.