SWOT Analysis คืออะไร ?

SWOT Analysis คืออะไร ?

22 เม.ย. 2022
[ประเด็นสำคัญ] SWOT คือการวิเคราะห์จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) เพื่อให้เข้าใจธุรกิจของตัวเองและสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและภาพรวม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับการทำธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำโปรเจกต์และการคิดค้นโปรโมชัน เช่นกัน
โดย SWOT เป็นการย่อมาจากคำ 4 คำ ดังนี้
S: Strengths หรือ จุดแข็ง
W: Weaknesses หรือ จุดอ่อน
O: Opportunities หรือ โอกาส
T: Threats หรือ อุปสรรค
ซึ่ง SWOT สามารถแบ่งออกได้อีกเป็น ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน คือ S กับ W
S: จุดแข็ง หรือ ข้อดีของเราที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น
เช่นที่ทำเลของร้านเราดีกว่า หรือเรามีต้นทุนการทำธุรกิจที่ถูกกว่า
W: จุดอ่อน หรือ ข้อด้อยของเราที่เสียเปรียบคนอื่น
เช่น แบรนด์ของเรามีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หรือความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าต่ำกว่าคู่แข่ง
ซึ่ง S กับ W เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ เพราะเป็นปัจจัยภายใน ดังนั้นถ้าอยากทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งกว่าเดิม ก็ควรปรับปรุงจุดอ่อน และพัฒนาจุดแข็งให้ดีกว่าเดิม
ปัจจัยภายนอก คือ O กับ T
O: โอกาส หรือ สิ่งที่มาช่วยสนับสนุน หรือเหตุการณ์อะไรที่จะมาช่วย “ส่งเสริม” ธุรกิจของเราได้
เช่น เทคโนโลยีแบบไหนที่สามารถ “ลดเวลาการผลิต” และ “เพิ่มปริมาณสินค้า” ได้
T: อุปสรรค หรือ สิ่งที่มาขัดขว้าง หรือเหตุการณ์แบบไหนที่ “ส่งผลกระทบ” กับบริษัท ?
เช่น สำหรับธุรกิจขนมหวาน ก็จะมีเทรนด์การบริโภคแบบรักสุขภาพเป็นอุปสรรค
ในเมื่อ O กับ T เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราอาจจะทำได้โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ
สรุปได้ว่า SWOT นั้นช่วยให้เรามีหลักการคิดและเข้าใจการแข่งขันในตลาดมากขึ้น
ดังนั้นทุกครั้งก่อนเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ อย่าลืมนึกถึง SWOT analysis เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไร ก็ควรใช้เสมอ
© 2021 Longtunman. All rights reserved.