Poison Pill คืออะไร ?

Poison Pill คืออะไร ?

9 พ.ค. 2022
[ประเด็นสำคัญ] Poison Pill เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ป้องกันการถูกครอบงำกิจการอย่างไม่เป็นมิตร
การซื้อและควบรวมกิจการนั้น สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร หากผู้ซื้อและผู้ขายนั้น รับรู้และมีความคิดเห็นที่ตรงกัน
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางเหตุการณ์ที่กิจการถูกทยอยไล่ซื้อหุ้นจากบุคคลภายนอก เพื่อกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลต่อการบริหารและกำหนดทิศทางขององค์กร แต่ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่เต็มใจที่จะให้บริษัทถูกซื้อหรือถูกควบรวมกิจการ
นั่นจึงทำให้เกิดกลยุทธ์ป้องกันการถูกครอบงำกิจการอย่างไม่เป็นมิตร คือ Poison Pill
ด้วยการออกหุ้นจำนวนมาก เช่น การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม สามารถซื้อหุ้นในราคาส่วนลด
ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและอุปสรรคให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาครอบงำกิจการ
โดย Poison Pill แบ่งได้ 2 ประเภท
1. Flip-in เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ในราคาลดพิเศษ โดยสิทธิในการซื้อนี้ จะมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะสิ้นสุดการเข้าซื้อกิจการ
2. Flip-Over เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ในราคาลดพิเศษ หากบริษัทถูกควบรวมกิจการสำเร็จ
อย่างไรก็ดี แม้ว่า Poison Pill จะทำให้กิจการมีความน่าสนใจน้อยลง และเพิ่มอุปสรรคให้แก่ผู้ที่เข้ามาซื้อกิจการ แต่เรื่องนี้ก็อาจทำร้ายตัวเองได้เช่นกัน เพราะเมื่อมีหุ้นจำนวนมากขึ้น แต่กิจการมีมูลค่าเท่าเดิม แปลว่าราคาต่อหุ้นของบริษัท ก็จะลดลงเป็นอย่างมาก..
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.