EV/EBITDA คืออะไร ?

EV/EBITDA คืออะไร ?

20 มิ.ย. 2022
[ประเด็นสำคัญ] EV/ EBITDA คือ อัตราส่วนการเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าของกิจการ (EV) กับกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
ซึ่ง EV/EBITDA เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ประเมินความถูกแพงของหุ้นที่มีค่าเสื่อมหรือมีหนี้มาก และเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ประเมินมูลค่ากิจการเวลาที่จะเข้าซื้อกิจการอีกด้วย
EV/EBITDA คือ อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าของกิจการ หรือ Enterprise Value (EV) เทียบกับกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย หรือ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
- Enterprise Value (EV) = มูลค่าตลาด + หนี้สินรวม - เงินสด
- EBITDA = กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) + ค่าเสื่อมราคา + ค่าตัดจำหน่าย
ยกตัวอย่างเช่น หุ้นบริษัท A มีราคาหุ้นละ 10 บาท และมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว 100 ล้านหุ้น
จะได้มูลค่าตลาด = 10 บาท * 100 ล้านหุ้น = 1,000 ล้านบาท
ในขณะที่บริษัท A มีหนี้สินรวม 200 ล้านบาท และเงินสด 100 ล้านบาท
จะได้ว่า Enterprise Value = 1,000 + 200 - 100 = 1,100 ล้านบาท
บริษัท A มี EBIT 100 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 15 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่าย 5 ล้านบาท
จะได้ว่า EBITDA = 100 + 15 + 5 = 120 ล้านบาท
ดังนั้น EV/EBITDA = 1,100/120 = 9.17 เท่า
EV/EBITDA เป็นเครื่องมือที่มักจะถูกนำมาใช้ประเมินความถูกแพงของหุ้น คล้าย ๆ กับ P/E (Price to Earnings Ratio) หรือใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการเวลาที่จะเข้าซื้อกิจการ
การพิจารณาค่า EV/EBITDA ทำได้ด้วยการ นำไปเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือค่าเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรม
โดยถ้า EV/EBITDA มีค่าต่ำ แสดงว่าบริษัทนั้นมีราคาถูก
กลับกัน ถ้า EV/EBITDA มีค่าสูง แสดงว่าบริษัทนั้นมีราคาแพง
การใช้ EV/EBITDA ช่วยลดผลกระทบเรื่องความแตกต่างกันของโครงสร้างหนี้สินต่อทุนของแต่ละบริษัท จากการที่นำส่วนของหนี้สินมาคำนวณร่วมด้วย
รวมถึงมักถูกใช้ทดแทนการประเมินด้วย P/E ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ แต่ยังคงมี EBITDA เป็นบวก ทำให้ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธี P/E ได้
นอกจากนี้ EV/EBITDA ยังเหมาะกับบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสูง
ซึ่งส่งผลต่อกำไรสุทธิค่อนข้างมาก เช่น กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มโรงแรม
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.