สรุป หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ คืออะไร ? แบบเข้าใจง่าย ๆ

สรุป หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ คืออะไร ? แบบเข้าใจง่าย ๆ

7 ก.ย. 2022
สรุป หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ คืออะไร ? แบบเข้าใจง่าย ๆ /โดย ลงทุนแมน
ที่ผ่านมา เราน่าจะรู้จักหุ้นกู้และหุ้นสามัญกันมาพอสมควรแล้ว
แต่ก็มีหุ้นอีกประเภทหนึ่งที่เราควรรู้จัก นั่นก็คือ “หุ้นบุริมสิทธิ”
หุ้นบุริมสิทธิคืออะไร
แล้วมันแตกต่างจากหุ้นกู้ และหุ้นสามัญตรงไหน ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
เรามาเริ่มกันที่หุ้นกู้ และหุ้นสามัญ
สรุปง่าย ๆ ก็คือ
หุ้นกู้ เป็นตราสารหนี้ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
บริษัทที่ออกหุ้นกู้ จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ ส่วนผู้ซื้อหุ้นกู้ จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้
โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น ตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้
ในขณะที่หุ้นสามัญ เป็นตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
โดยผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะอยู่ในสถานะร่วมเป็นเจ้าของบริษัท
ซึ่งสัดส่วนความเป็นเจ้าของ จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่เราถืออยู่
ผู้ถือหุ้นสามัญ มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่
มีสิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุไว้
ความแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และหุ้นสามัญก็คือ “สถานะและการรับผลประโยชน์”
โดยผู้ซื้อหุ้นกู้ จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
ไม่ว่าบริษัทจะมีกำไรหรือขาดทุน รวมทั้งเงินต้นก็ต้องคืนตามเวลาที่กำหนด
ในขณะที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญนั้น จะมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท และอาจจะได้รับผลตอบแทน ในรูปของการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและเงินปันผล กรณีที่บริษัทมีกำไร แต่ถ้าบริษัทขาดทุน ก็อาจจะไม่ได้รับเงินปันผลได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม มีหุ้นอีกประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นลูกผสม ระหว่างหุ้นกู้และหุ้นสามัญ
โดยที่บอกว่าเป็นลูกผสม เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีลักษณะเป็นกึ่งเจ้าหนี้ และกึ่งเจ้าของบริษัท
ซึ่งหุ้นประเภทนี้ มีชื่อเรียกว่า “หุ้นบุริมสิทธิ”
เรามาดูกันว่า หุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะที่แตกต่างจากหุ้นกู้และหุ้นสามัญ อย่างไร ?
- ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับหุ้นกู้
- ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะได้รับเงินปันผล เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นเงินปันผลในอัตราคงที่ เช่นเดียวกับหุ้นกู้ กรณีที่จ่ายดอกเบี้ยคงที่ให้ผู้ถือหุ้นกู้
ซึ่งเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับนั้น อาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้
- กรณีที่บริษัทต้องขายสินทรัพย์เพื่อมาชำระหนี้ ลำดับการรับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะมาหลังผู้ถือหุ้นกู้ แต่มาก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิมักจะไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือการชำระคืนเงินต้น ดังนั้น การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิจึงถูกมองว่า เป็นการลงทุนระยะยาว คล้ายกับหุ้นสามัญ
แล้วหุ้นบุริมสิทธิ สำคัญต่อบริษัทในมุมไหน ?
อย่างที่บอกไว้ว่า นอกจากการไม่ต้องก่อหนี้ จนนำมาซึ่งภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแล้ว
ประเด็นสำคัญก็คือ โดยทั่วไปแล้วผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เหมือนผู้ถือหุ้นสามัญ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามัญนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของตนเอง ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อออกเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ
อีกประเด็นก็คือ การออกหุ้นกู้ จะทำให้หนี้สินนั้นเพิ่มขึ้น
ซึ่งถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่าเดิม จะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt-to-Equity Ratio นั้นเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนดังกล่าว เป็นสัญญาณว่า บริษัทกำลังก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินตามมาได้
ในขณะที่หุ้นบุริมสิทธินั้นเป็นตราสารทุน ดังนั้น การออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่ม จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และถ้าส่วนของหนี้สินมีจำนวนเท่าเดิม
การออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่ม จะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt-to-Equity Ratio นั้นลดลงได้
ซึ่งหลายครั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของเจ้าหนี้ ที่ต้องการให้บริษัทคงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ให้สูงมากจนเกินไป
อ่านมาถึงตรงนี้ เราน่าจะเข้าใจลักษณะการลงทุน ในหุ้นบุริมสิทธิไปบ้าง ไม่มากก็น้อย
ในอนาคต ถ้าเรากำลังคิดที่จะไปลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ หรือเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังจะเพิ่มทุน
เราก็น่าจะมีตัวเลือกสำหรับการตัดสินใจมากขึ้น..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://en.wikipedia.org/wiki/Preferred_stock
-https://www2.set.or.th/th/products/equities/equities_p1.html?printable=true
-https://www.1213.or.th/th/others/investments/Pages/securities.aspx
-https://www.investopedia.com/terms/p/preferredstock.asp
-https://www.schwab.com/learn/story/preferred-securities-balancing-yield-with-risk
-https://www.investopedia.com/terms/p/preferreddividend.asp
- (asco.or.th)
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.