โอกาสครั้งแรกของผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศไทย กับ ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’  บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 4 ชุด ดอกเบี้ยระหว่าง 2.80% – 4.70% ต่อปี

โอกาสครั้งแรกของผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศไทย กับ ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 4 ชุด ดอกเบี้ยระหว่าง 2.80% – 4.70% ต่อปี

7 พ.ย. 2022
BTSG x ลงทุนแมน
โอกาสครั้งแรกของผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศไทย กับ ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’
บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 4 ชุด ดอกเบี้ยระหว่าง 2.80% – 4.70% ต่อปี
คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พ.ย. 65 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ
แนวคิดเรื่องของความยั่งยืนไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของกระแสหรือแฟชั่น แต่เป็นความจำเป็นของสังคมโลก เพราะหากสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง จนกระทบต่อภาคธุรกิจหรือภาคประชาชน การดำรงชีวิตและชีพจรธุรกิจต่าง ๆ ย่อมมีปัญหา
การมีส่วนร่วมสร้างหรือส่งเสริมความยั่งยืนทำได้หลากหลายวิธี เช่น การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า การดูแลรักษาป่าไม้ การไม่ทำร้ายทำลายธรรมชาติ
สำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุน ก็สามารถแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนผ่านการลงทุนได้ เช่น การลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน หรือ SLB (Sustainability-Linked Bonds) ที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ซึ่งมีความมั่นคงด้วยธุรกิจหลักที่ประกอบด้วย ธุรกิจ Move ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำ หรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เรารู้จักกันดีมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ธุรกิจ Mix หรือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชั่นส์ที่ครบวงจร ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย และธุรกิจ Match เป็นการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ
บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 4 ชุด
รุ่นอายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.80%-2.95% ต่อปี
รุ่นอายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.70%-3.85% ต่อปี
รุ่นอายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4.20%-4.35% ต่อปี และ
รุ่นอายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4.55%-4.70% ต่อปี
โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายของแต่ละรุ่นอีกครั้งหนึ่ง
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
โดย ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สะท้อนความแข็งแกร่งและความมั่นคง
ทั้งนี้ หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน เป็นหุ้นกู้ที่มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) อันจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม โดยผู้ออกหุ้นกู้มีข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการด้านความยั่งยืนให้ได้ตามเป้าหมาย
สำหรับตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ซึ่งเป็นสายหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้ 8% จากการดำเนินงานปกติ ภายใน 9 ปี หรือ ภายในปี 2574 และ 2) ตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10% ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ทั้งนี้ หากบีทีเอส กรุ๊ปฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้งสองเป้าหมายภายในวันประเมินผลแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะมีภาระผูกพันด้านการส่งเสริมความยั่งยืน เป็นจำนวนเงินเทียบเท่าอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ หรือหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างใดอย่างหนึ่งภายในวันประเมินผล จะมีภาระผูกพันเป็นจำนวนเงิน เทียบเท่าอัตรา 0.05% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ โดยภาระผูกพันคือ บริษัทฯ ต้องดำเนินการผลิตหรือจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Credits: RECs) จากหน่วยงาน และ/หรือ องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และ/หรือ สากล ซึ่งหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการยืนยันถึง Commitment ที่บริษัทฯ มีต่อประเด็นเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
ยกตัวอย่างเช่น หากมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดนั้นอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่สามารถทำตามเป้าหมาย ทั้ง 2 KPI บริษัทฯ ต้องซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท แต่หากทำไม่ได้ตามเป้าเพียง 1 KPI ก็จะมีภาระซื้อใบรับรองลดลงครึ่งหนึ่ง คือ 500,000 บาท
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=463388
มูลค่าจองซื้อหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายนนี้
ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อ สามารถติดต่อกับ 5 สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ตามรายชื่อ ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking (https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน
https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819 ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-796-0000 หรือ 02-796-0011
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking
#BTSGSLB
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.