สรุปเรื่อง งบการเงิน แบบเข้าใจง่าย ๆ

สรุปเรื่อง งบการเงิน แบบเข้าใจง่าย ๆ

สรุปเรื่อง งบการเงิน แบบเข้าใจง่าย ๆ /โดย ลงทุนแมน
งบการเงิน ITV เป็นหนึ่งในประเด็นช่วงนี้
รู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้ว งบการเงิน ก็จะมีตั้งแต่งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด
ลงทุนแมนขอเลือกงบการเงิน ที่คนใช้บ่อยที่สุด ก็คือ งบกำไร-ขาดทุน มาสรุปให้เข้าใจได้ง่าย ๆ
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
รู้หรือไม่ว่า..
บริษัททุกบริษัทมีหน้าที่จัดทำ งบกำไร-ขาดทุน เพื่อแสดงรายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุน ของบริษัท
โดยทั่วไป งบกำไร-ขาดทุนจะเริ่มจาก รายได้ (Revenue)
ข้อมูลชุดนี้ใช้แสดงว่าบริษัทมีรายได้เท่าไหร่
ในส่วนนี้หากนำรายได้มาเทียบรายไตรมาส หรือรายปีย้อนหลัง เราสามารถดูแนวโน้มของธุรกิจบริษัทนั้น ๆ ได้เป็นภาพกว้างมากยิ่งขึ้น
สำหรับตัวอย่าง ก็ขอยกเป็นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) หรือ ITV
ปี 2564 รายได้ 23.7 ล้านบาท กำไร 10.2 ล้านบาท
ปี 2565 รายได้ 20.6 ล้านบาท กำไร 8.5 ล้านบาท
โดยบริษัท รายงานว่ามีรายได้หลัก มาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุน และ ดอกเบี้ยรับ
หลังจากดูรายได้ และ ที่มาของรายได้กันแล้ว
ต่อมา เรามาดูส่วนของรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กันบ้าง
ส่วนแรกคือ ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold)
สำหรับ ITV ที่มีรายได้เฉพาะจากการลงทุน ไม่ได้ทำธุรกิจอะไร ก็จะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
แต่โดยปกติแล้ว กิจการทั่วไปก็จะมีต้นทุนขาย เช่น ถ้าเป็นธุรกิจค้าปลีก เช่น CPALL เจ้าของเซเว่น แม็กโคร และโลตัส ในประเทศไทย
ต้นทุนขาย ก็จะเป็นต้นทุนสินค้าที่บริษัทรับซื้อมาขายต่อให้กับเรา ซึ่งก็รวมไปถึงพวกค่าขนส่ง และพนักงานประจำสาขาด้วย
ปี 2565 CPALL มีรายได้ 382,000 ล้านบาท
ต้นทุนขาย 258,000 ล้านบาท
เท่ากับว่า CPALL มีรายได้ หักต้นทุนขาย เท่ากับ 124,000 ล้านบาท โดยส่วนนี้ เราจะเรียกกันว่า “กำไรขั้นต้น”
เราสามารถหาอัตราส่วนระหว่าง 2 รายการนี้โดยนำกำไรขั้นต้นมาหารด้วยรายได้ เรียกว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สำหรับ CPALL คำนวณได้เป็น 32%
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายไม่ได้มีแค่ต้นทุนขาย เท่านั้น..
และในบางครั้ง ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มากกว่าต้นทุนขายเสียอีก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็คือ
ค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่
ค่าใช้จ่ายบริหาร เช่น เงินเดือนผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
ภาษี
กลับไปที่ ITV บริษัทแห่งนี้ มีค่าใช้จ่ายหลัก อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด โดยในปี 2565 จะแบ่งได้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9.3 ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 0.6 ล้านบาท
ซึ่งถ้าเรานำรายได้มาลบ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงภาษี ก็จะได้เป็นรายการในบรรทัดสุดท้าย ที่เรียกว่า “กำไรสุทธิ” ในกรณีของ ITV ก็จะเป็น 8.5 ล้านบาท
และถ้าตัวเลขกำไรสุทธิมีค่าติดลบ ก็แปลว่ากิจการของเราขาดทุน นั่นเอง
เราสามารถเปรียบเทียบบริษัทด้วยอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) โดยนำกำไรสุทธิมาหารด้วยรายได้
ตัวอย่างคือ ITV ปี 2565 รายได้ 20.6 ล้านบาท กำไร 8.5 ล้านบาท แปลว่าบริษัทมี อัตรากำไรสุทธิ 42%
โดยอัตรากำไรสุทธิ เป็นตัวแปรสำคัญที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าธุรกิจนี้มีคุณภาพเป็นอย่างไร
ส่วนใหญ่แล้ว ธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิที่ดี จะอยู่ในธุรกิจที่สามารถบวกกำไรได้สูง ตั้งราคาขายแพงก็มีคนยอมซื้อ หรือเป็นธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน กว่าคู่แข่งมาก ๆ
แต่สำหรับธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิต่ำ จะอยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การตั้งราคาต้องเป็นไปตามกลไกตลาด หรือตัวบริษัทเองมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี
คำว่าอัตรากำไรสุทธิสูงนี้คือ 20% ขึ้นไป เช่น รายได้ 100 บาท ถ้าเรามีกำไรสุทธิมากกว่า 20 บาท ถือว่าธุรกิจเรามีอัตรากำไรสุทธิที่ดี
สำหรับธุรกิจที่อัตรากำไรสุทธิต่ำ อาจต่ำได้ถึง 1% ของรายได้ เช่น รายได้ 100 บาท เอากำไรแค่ 1 บาท ซึ่งธุรกิจในลักษณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการขายในปริมาณที่มากหรือขายหมุนรอบเร็ว ๆ ในการช่วยเพิ่มกำไรต่อทุนที่มี
ซึ่งถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี การขายสินค้าแบบปริมาณมากในอัตรากำไรสุทธิต่ำ ก็อาจจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จได้เช่นกัน
ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงหลักการเบื้องต้น ในการเริ่มอ่านงบกำไร-ขาดทุนขั้นพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม เราสามารถนำข้อมูลงบกำไร-ขาดทุน มาประยุกต์ใช้ได้มากมายในการวิเคราะห์ธุรกิจ รวมไปถึง ศึกษาการทำธุรกิจของหลายๆ บริษัทไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น หากเราเทียบงบบริษัทที่เราสนใจจะลงทุนย้อนหลัง 5 ปี เราก็อาจวิเคราะห์ หรือ คาดการณ์ได้ว่าธุรกิจของบริษัทนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
หรือนำเรื่องนี้มาต่อยอดกับสินค้าในชีวิตประจำวันของเรา ก็จะทำให้สนุกขึ้น ก็ได้เหมือนกัน..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
Reference
-https://www.intouchcompany.com/download/Annual%20Report%20CG/ITV_Annual%20Report%202022%20TH.pdf
-https://www.settrade.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon